මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් භාණ්ඩ හා අයිතම

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි