මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් භාණ්ඩ හා අයිතම

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි