දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique almirah
Antique almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Dining Table with 6 Chairs.
Teak Dining Table with 6 Chairs.

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

විනාඩි 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - New epoxy coffee table
New epoxy coffee table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - විදුරු කබඩ් සහ යකඩ රාක්ක.
විදුරු කබඩ් සහ යකඩ රාක්ක.

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Wardrobe
Wardrobe

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Large bookshelf
Large bookshelf

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - House clearance
House clearance

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Used Bed
Used Bed

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak carved dining table
Teak carved dining table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 86,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Mirror table
Mirror table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - New Cupboards 6' x 2' මැ⁣හොගනි කබඩි
New Cupboards 6' x 2' මැ⁣හොගනි කබඩි

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique almirah
Antique almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 195,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Settee (3 + 1+ 1) - Urgent Sale
Teak Settee (3 + 1+ 1) - Urgent Sale

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Almirah
Antique Almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Glass Showcase
Glass Showcase

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique pettagama
Antique pettagama

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa 3in 1set
Sofa 3in 1set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Korean table veeduru
Korean table veeduru

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cupboard
Cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Dining Table+8 Chairs
Teak Dining Table+8 Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Settee 4+ 1+ 1 Sofa set
Settee 4+ 1+ 1 Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa set wooden
Sofa set wooden

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antiques GOH burmateak chairs
Antiques GOH burmateak chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Glass show case
Glass show case

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique clock
Antique clock

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Galu almari
Antique Galu almari

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 155,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!