දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak sofa set with table 4+1+1
Teak sofa set with table 4+1+1

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka masaya
Thekka masaya

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Chairs
Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Mattress
Mattress

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Veranda chairs
Veranda chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Tekka Dressing Table
Tekka Dressing Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Stool
Stool

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Cabinets
Cabinets

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Coffee table
Coffee table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - කළුවර පුටුසැටිය
කළුවර පුටුසැටිය

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - TV Stand
TV Stand

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Coffee Table
Coffee Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique pettagama
Antique pettagama

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 550,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofe set
Sofe set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - SOFA SET
SOFA SET

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Single Teak Wood Bed
Single Teak Wood Bed

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak wood double bed
Teak wood double bed

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Showcase
Showcase

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Almirah
Antique Almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Dutch box
Antique Dutch box

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Almirah
Antique Almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Office Chairs
Office Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!