දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique kanappuwa
Antique kanappuwa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Spring matters
Spring matters

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 51,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique almirah
Antique almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Used Sofa set
Used Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Steel computer table
Steel computer table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Bed with spring mattres
Bed with spring mattres

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka veranda putu
Thekka veranda putu

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teek bed 6×5
Teek bed 6×5

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Painted coffee table
Painted coffee table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Thekka kannadimesaya
Thekka kannadimesaya

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Kavichchi Jack Timber
Kavichchi Jack Timber

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro cupboard
Damro cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique furniture
Antique furniture

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 270,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - කනප්පු මෙසයක්
කනප්පු මෙසයක්

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Showcase (Food Display)
Showcase (Food Display)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Original Jack Timber Kavichchi Seater
Original Jack Timber Kavichchi Seater

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Bed with spring mattress
Bed with spring mattress

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Bed with spring mattress
Bed with spring mattress

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Antique dressing table
Teak Antique dressing table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique sofa set
Antique sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique galu almari
Antique galu almari

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Damro Sofa
Damro Sofa

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 34,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Ns pantry cupboards
Ns pantry cupboards

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - හාන්සි පුටු අන්ටික්ස්
හාන්සි පුටු අන්ටික්ස්

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!