මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

දේපළ විකිණීමට හෝ කුලියට දීමට ගලිගමුව

දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි