වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 614 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Green House Farmer - Romania
Green House Farmer - Romania

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 70,200 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baker - Kuwait
Baker - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Helper - Kuwait
Super Market Helper - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motor Mechanic - Turkey
Motor Mechanic - Turkey

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Spray Painter - Turkey
Spray Painter - Turkey

Champika Exporters (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Car Washer - Qatar
Car Washer - Qatar

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Saudi Arabia
Electrician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder- Saudi Arabia.
Welder- Saudi Arabia.

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Saudi Arabia
Plumber - Saudi Arabia

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Saudi Arabia
AC Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior Waiter - Kuwait
Senior Waiter - Kuwait

my vacancy

රු 72,667 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard Seychelles
Security Guard Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Steward Seychelles
Kitchen Steward Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeper - Seychelles
Housekeeper - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Saudi Arabia
Welder - Saudi Arabia

my vacancy

රු 58,798 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Handyman - Seychelles
Handyman - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Seychelles
Welder - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Bender - Seychelles
Steel Bender - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Seychelles
Electrician - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Seychelles
Mason - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Manager Cum Barman - Seychelles
Manager Cum Barman - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanic - Seychelles
Mechanic - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tyre Fitter - Seychelles
Tyre Fitter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - UAE
Taxi Driver - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!