වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 493 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Room Boy - Switzerland
Room Boy - Switzerland

United Services

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Kuwait
Cook - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 78,900 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Spray Painter - Qatar
Auto Spray Painter - Qatar

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Demi Chef De Partie - UAE
Demi Chef De Partie - UAE

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chef De Partie - UAE
Chef De Partie - UAE

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commis 1 - UAE
Commis 1 - UAE

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commis 2 - UAE
Commis 2 - UAE

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Drivers - Qatar
Heavy Vehicle Drivers - Qatar

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commis 3 - UAE
Commis 3 - UAE

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Helper - Romania
Kitchen Helper - Romania

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Food Farm Worker - Singapore
Food Farm Worker - Singapore

York Lanka

රු 152,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Truck Trailer Driver - Romaniya
Truck Trailer Driver - Romaniya

sandaru manpower

රු 120,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Truck Mechanic - Romania
Heavy Truck Mechanic - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 104,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AUTO MOBILE MECHANIC - Saudi Arabia
AUTO MOBILE MECHANIC - Saudi Arabia

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 84,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Dubai
Bus Driver - Dubai

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Aluminiyam Fabricator - Saudi Arabia
Aluminiyam Fabricator - Saudi Arabia

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Ductman - Doha Qatara
Ductman - Doha Qatara

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Machinery Operators - Maldives
Heavy Machinery Operators - Maldives

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - M.E.P Supervisor - Maldives
M.E.P Supervisor - Maldives

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Architecture Coordinator - Maldives
Architecture Coordinator - Maldives

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Civil Structure Engineer - Maldives
Civil Structure Engineer - Maldives

Ashif Travels & Tours (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance Helper - Kuwait
Maintenance Helper - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 135,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Lifeguard - Kuwait
Lifeguard - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 94,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fitness Trainer - Kuwait
Fitness Trainer - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 135,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fitness Center Receptionist - Kuwait
Fitness Center Receptionist - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 94,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry Cum Baker Man - Kuwait
Pastry Cum Baker Man - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 102,600 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Executive Chef - Kuwait
Executive Chef - Kuwait

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

රු 324,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!