වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 333 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaid - Malaysia
Housemaid - Malaysia

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farm Workers - Malaysia
Farm Workers - Malaysia

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - QA/QC Officer - Maldives
QA/QC Officer - Maldives

Mayurran

රු 273,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Health Safety & Environment Officer - Maldives
Health Safety & Environment Officer - Maldives

Mayurran

රු 273,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service man ( Car Wash ) - Romania
Service man ( Car Wash ) - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Accountant - Qatar (Non Muslim)
Office Accountant - Qatar (Non Muslim)

Arab Travels and Tours Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mobile Crane Operator - Qatar
Mobile Crane Operator - Qatar

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Translator - Japan
Translator - Japan

HR Div.

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - IT Technician - Maldives
IT Technician - Maldives

Mayurran

රු 336,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - IT Manager - Maldives
IT Manager - Maldives

Mayurran

රු 545,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HR Admin (Lady) - Maldives
HR Admin (Lady) - Maldives

Mayurran

රු 272,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Helper - Malaysia
Helper - Malaysia

Mayurran

රු 53,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
Heavy Vehicle Driver - Dubai

Netex Center

රු 123,638 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - School Cleaners - Qatar
School Cleaners - Qatar

Netex Center

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Saudi Arabia
Bus Driver - Saudi Arabia

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Malaysia
Forklift Operator - Malaysia

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - F&b Cum Customer Relations Officer - Singapore
F&b Cum Customer Relations Officer - Singapore

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Secretary (Male/Female) - Dubai
Secretary (Male/Female) - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Rider - Kuwait
Delivery Rider - Kuwait

PRIME UNITED SUPPORT SERVICES INT.

රු 72,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tinker- Seychelles
Tinker- Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Denter - Seychelles
Denter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Mechanic - Seychelles
Auto Mechanic - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waitress - Dubai
Waitress - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Workers - Malaysia
General Workers - Malaysia

Capital Recuitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bike Riders - Kuwait
Bike Riders - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
Commis Cook - Saudi

DEWAN CONSULTANTS (PVT) LTD.

රු 187,500 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farmer - Italy
Farmer - Italy

Netex Center

රු 248,393 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!