වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 433 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fiber Workers - Malaysia
Fiber Workers - Malaysia

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Food and Beverage Manager - Oman
Food and Beverage Manager - Oman

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 247,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Driver - KSA
Store Driver - KSA

F H S Travels & Tours

රු 53,850 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trainee Waitress - KSA
Trainee Waitress - KSA

F H S Travels & Tours

රු 48,850 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - TRAILER DRIVER - SAUDI ARABIA
TRAILER DRIVER - SAUDI ARABIA

Al Hajiri Manpower

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Oman
Electrician - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver- Qatar
Driver- Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 79,200 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Teacher (Female) - Oman
Teacher (Female) - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barista - Oman
Barista - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Limousine Driver - Qatar
Limousine Driver - Qatar

travels

රු 58,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician - Qatar
Technician - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - BUTCHER - ROMANIA
BUTCHER - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 92,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Helper.-UAE.
Super Market Helper.-UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Boys - UAE.
Delivery Boys - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - TAILOR - ROMANIA
TAILOR - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 108,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - KITCHEN HELPERS - ROMANIA
KITCHEN HELPERS - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hydraulic Mechanic - Qatar
Hydraulic Mechanic - Qatar

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Duty Mechanic-QATAR
Heavy Duty Mechanic-QATAR

Al Karrim Lanka Consultants Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barista Coffee Chef - Oman
Barista Coffee Chef - Oman

Trans Asian Overseas Manpower Consultant

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
General Labor - Japan

Private Advertiser

රු 300,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C Technician - Qatar
A/C Technician - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaid-Malaysia
Housemaid-Malaysia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaid-Cyprus
Housemaid-Cyprus

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanic - Cyprus
Mechanic - Cyprus

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Dubai
Security Guard - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!