වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 418 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 131,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Butchers - Romania
Butchers - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 113,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia
Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia

Yumna Group of Companies

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විනාඩි 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cleaner - Romania (Europe)
Hotel Cleaner - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Gardener - UAE
Gardener - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Maid - Malaysia
House Maid - Malaysia

ikman telemarketing

රු 1,500 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Agriculture Labour - UAE
Agriculture Labour - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - GRAPHIC DESIGNER - QATAR
GRAPHIC DESIGNER - QATAR

Al Hajiri Manpower

රු 130,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - BUS DRIVER - QATAR
BUS DRIVER - QATAR

Al Hajiri Manpower

රු 130,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Female Housekeeping Attendant - K.S.A
Female Housekeeping Attendant - K.S.A

Al Hajiri Manpower

රු 235,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Butchers - Romania
Butchers - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 113,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - FEMALE RESTAURANT HOSTESS - ROMANIA
FEMALE RESTAURANT HOSTESS - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 131,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Machine Operator - Romania (Europe)
CNC Machine Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 113,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenter Helpers - Poland
Carpenter Helpers - Poland

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenters - Poland
Carpenters - Poland

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman - Dubai
Salesman - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Drivers - Qatar
Heavy Drivers - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Keeper - Qatar
Store Keeper - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
Hydraulic Hose Technician - Maldives

Sudeera Perera

රු 60,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - COOKS - ROMANIA
COOKS - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 105,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - TRACTOR DRIVER - ROMANIA
TRACTOR DRIVER - ROMANIA

Rodney Foreign Employment Agency Pvt Ltd

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeping (Female) - Seychelles
Housekeeping (Female) - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Room Attendant (Female) - Seychelles
Room Attendant (Female) - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanic - Seychelles
Mechanic - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Construction Labours - Seychelles
Construction Labours - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tinker - Seychelles
Tinker - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!