දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Saudi Arabia
Forklift Operator - Saudi Arabia

Mayurran

රු 63,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Labour - Saudi Arabia
Labour - Saudi Arabia

Mayurran

රු 51,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Saudi Arabia
Electrician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder- Saudi Arabia.
Welder- Saudi Arabia.

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Saudi Arabia
Plumber - Saudi Arabia

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Saudi Arabia
AC Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer Driver - Qatar
Trailer Driver - Qatar

Mayurran

රු 110,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Mayurran

රු 65,000 අවුරුද්දකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Machine Operator - Saudi Arabia
Factory Machine Operator - Saudi Arabia

Mayurran

රු 59,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Fitter - Dubai
Mechanical Fitter - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Glazier - Dubai
Glazier - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Aluminium Fitter - Dubai
Aluminium Fitter - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Dubai
Welder - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Painter - Dubai
Painter - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Blaster - Dubai
Blaster - Dubai

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HVAC Technician - Saudi Arabia
HVAC Technician - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Saudi Arabia
Plumber - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Industrial Mechanic - Saudi Arabia
Industrial Mechanic - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Industrial Electrician - Saudi Arabia
Industrial Electrician - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Saudi Arabia
Cook - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman Assistant - Saudi Arabia
Salesman Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 54,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Saudi Arabia
Electrician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanic - Saudi Arabia
Mechanic - Saudi Arabia

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Refrigeration Technician - Saudi Arabia
Refrigeration Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Long Vehicle Driver - Saudi Arabia
Long Vehicle Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!