දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welfare Officer - Qatar
Welfare Officer - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Qatar
Waiter - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Driver - Qatar
Heavy Driver - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Qatar
AC Technician - Qatar

Pan Global Recruitment (Pvt) Ltd

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Worker - New Zealand
General Worker - New Zealand

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Graphic Designer - Qatar
Graphic Designer - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Lab Assistant - Qatar
Lab Assistant - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard (Male) - KSA
Security Guard (Male) - KSA

Mayurran

රු 77,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Saudi Arabia
Van Salesman - Saudi Arabia

Mayurran

රු 81,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Mayurran

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Mayurran

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Labour - Saudi Arabia
Labour - Saudi Arabia

Mayurran

රු 47,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman Assistant - Saudi Arabia
Salesman Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Long Vehicle Driver - Saudi Arabia
Long Vehicle Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 71,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Saudi Arabia
Cook - Saudi Arabia

Mayurran

රු 87,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bell Boy - Qatar
Bell Boy - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Audio Visual Technician - Qatar
Audio Visual Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpet Cleaners - Qatar
Carpet Cleaners - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tractor Driver - Romania
Tractor Driver - Romania

Private Poster

රු 550 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Qatar
AC Technician - Qatar

Pan Global Recruitment (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 39
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Field Operators - Qatar
Field Operators - Qatar

Pan Global Recruitment (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 39
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Control Room Operators - Qatar
Control Room Operators - Qatar

Pan Global Recruitment (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 39
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Technicians - Qatar
Mechanical Technicians - Qatar

Pan Global Recruitment (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeping Supervisor - Qatar
Housekeeping Supervisor - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 46
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!