දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Saudi Arabia
Bus Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Refrigeration Technician - Saudi Arabia
Refrigeration Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Saudi Arabia
AC Technician - Saudi Arabia

Mayurran

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Qatar
Bus Driver - Qatar

Mayurran

රු 123,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motor Bike Delivery Rider - Qatar
Motor Bike Delivery Rider - Qatar

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barista - Qatar
Barista - Qatar

Mayurran

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Mayurran

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Worker - Malaysia
Factory Worker - Malaysia

Mayurran

රු 53,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Maldives
Waiter - Maldives

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeping Supervisor - Maldives
Housekeeping Supervisor - Maldives

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barman - Maldives
Barman - Maldives

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Room Assistant - Ksa
Room Assistant - Ksa

Mayurran

රු 58,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance Technician - Qatar
Maintenance Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Translator - Japan
Translator - Japan

HR Div.

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Saudi Arabia
Bus Driver - Saudi Arabia

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Material Handling Technician - Qatar
Material Handling Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Warehouse Manager - Qatar
Warehouse Manager - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Warehouse Executive - Qatar
Warehouse Executive - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Warehouse Officer - Qatar
Warehouse Officer - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Internal Auditor - Qatar
Internal Auditor - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician (Maintenance) - Qatar
Technician (Maintenance) - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Material Controller - Qatar
Material Controller - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Packing Helper - Dubai
Packing Helper - Dubai

Ahamed

රු 80,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Land Surveyor - Qatar
Land Surveyor - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaning Supervisor - Qatar
Cleaning Supervisor - Qatar

Mayurran

රු 155,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!