දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Data Entry Operator - Qatar
Data Entry Operator - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CCTV Technician - Qatar
CCTV Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Safety Officers - Qatar
Safety Officers - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Facility Managers - Qatar
Facility Managers - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barista - Qatar
Barista - Qatar

Mayurran

රු 71,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia
Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia

Yumna Group of Companies

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
Nanny - Pakistan

The Bottom Line Holidays

රු 60,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Furniture Carpenter - Saudi Arabia
Furniture Carpenter - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bike Delivery Rider - Dubai
Bike Delivery Rider - Dubai

Yumna Group of Companies

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motor Bike Delivery Rider - Qatar
Motor Bike Delivery Rider - Qatar

Mayurran

රු 71,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
Sales Coordinator - Maldives

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HSE Engineer - Qatar
HSE Engineer - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Nurse - Qatar
Nurse - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - MEP Supervisor - Qatar
MEP Supervisor - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commi (Cold Kitchen) - Saudi Arabia
Commi (Cold Kitchen) - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tailor - Bahrain
Tailor - Bahrain

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Saudi Arabia
Security Guard - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Aluminium Fabricator - Saudi Arabia
Aluminium Fabricator - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Aluminium Production Engineer - KSA
Aluminium Production Engineer - KSA

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Programmer - Saudi Arabia
CNC Programmer - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Operator - Saudi Arabia
CNC Operator - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bartender - Saudi Arabia
Bartender - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - F & B Captain - Saudi Arabia
F & B Captain - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - F&B Supervisor - Saudi Arabia
F&B Supervisor - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Spa Runner - Saudi Arabia
Spa Runner - Saudi Arabia

Air Kings Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!