දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mobile Phone Technician - Qatar
Mobile Phone Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Assistant - Saudi Arabia
General Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 52,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bell Desk Assistant - Saudi Arabia
Bell Desk Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Ticketing Reservation Officer - Qatar
Ticketing Reservation Officer - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Keeping Assistant - Saudi Arabia
House Keeping Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commis - Saudi Arabia
Commis - Saudi Arabia

Mayurran

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Saudi Arabia
Waiter - Saudi Arabia

Mayurran

රු 77,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steward - Saudi Arabia
Steward - Saudi Arabia

Mayurran

රු 52,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Supervisor - Saudi Arabia
Kitchen Supervisor - Saudi Arabia

Mayurran

රු 107,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Barman - Dubai
Barman - Dubai

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Life Guard - Dubai
Life Guard - Dubai

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Gym Assistant - Dubai
Gym Assistant - Dubai

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Glass Cleaners - Dubai
Glass Cleaners - Dubai

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motor Bike Delivery Rider - Qatar
Motor Bike Delivery Rider - Qatar

Mayurran

රු 62,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farm Worker- New Zealand
Farm Worker- New Zealand

Biz

රු 350,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard (Male) - KSA
Security Guard (Male) - KSA

Mayurran

රු 77,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 51
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

Mayurran

රු 66,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Qatar
Van Salesman - Qatar

Mayurran

රු 66,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesman - Saudi Arabia
Van Salesman - Saudi Arabia

Mayurran

රු 82,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman Assistant - Saudi Arabia
Salesman Assistant - Saudi Arabia

Mayurran

රු 56,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Long Vehicle Driver - Saudi Arabia
Long Vehicle Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Saudi Arabia
Cook - Saudi Arabia

Mayurran

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Labour - Saudi Arabia
Labour - Saudi Arabia

Mayurran

රු 47,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!