දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Product Assistant - Japan
Product Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Automobile Technician - New Zealand
Automobile Technician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Field Assistant - Japan
Field Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Worker - Japan
Factory Worker - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Canada
Service Executive - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Rigger Cum Diver - Bahrain
Rigger Cum Diver - Bahrain

AL AKEEM ENTERPRISES

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technical Trainee - Japan
Technical Trainee - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technical Assistants - Japan
Technical Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Assistants - Japan
Office Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Customer Care Assistant - Japan
Customer Care Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Boy - Malaysia
Office Boy - Malaysia

Aruna Travels PVT LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chef - Malaysia
Chef - Malaysia

Aruna Travels PVT LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Crew - Malaysia
Service Crew - Malaysia

Aruna Travels PVT LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - New Zealand
Electrician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Assistant - Japan
Factory Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Assistant- Japan
Production Assistant- Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Management Trainee - Japan
Management Trainee - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Assistant - Japan
Service Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Agriculture Farm Assistant - Japan
Agriculture Farm Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia
Heavy Vehicle Driver - Saudi Arabia

Mayurran

රු 110,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaners (Male) - UAE
Cleaners (Male) - UAE

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 42,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Service Assistant - New Zealand
General Service Assistant - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Officer - Canada
Administration Officer - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Executive - New Zealand
Administration Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cashier (Female) - Dubai
Cashier (Female) - Dubai

SELCO HR

රු 67,200 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!