දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 247,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cook - Romania (Europe)
Hotel Cook - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 247,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter(Stuart) - Romania(Europe)
Waiter(Stuart) - Romania(Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Preschool Teacher - Dubai
Preschool Teacher - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Wood Packing Helper - Romania (Europe)
Wood Packing Helper - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Maid - Romania (Europe)
House Maid - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Civil Engineer - Romania (Europe)
Civil Engineer - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 240,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Operation Assistant - Dubai
Hotel Operation Assistant - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Executive - New Zealand
Administration Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Officer - Canada
Administration Officer - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cabin Crews (Females Only) - Oman
Cabin Crews (Females Only) - Oman

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeper - Romania (Europe)
Housekeeper - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electronic Company - Malaysia
Electronic Company - Malaysia

Aruna Travels

රු 50,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Machine Operator- Malaysia
Machine Operator- Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Machine operators - Japan
Machine operators - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Care Giver - Japan
Care Giver - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Squat (Road) Roller - Romania (Europe)
Squat (Road) Roller - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Staff Assistant - Japan
Staff Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - New Zealand
Service Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Assistant - Japan
Production Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Field Assistant - Japan
Field Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Worker - Japan
Factory Worker - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 30
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Assistants - Japan
Office Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Canada
Service Executive - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Automobile Technician - New Zealand
Automobile Technician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Excavator Operator - Romania (Europe)
Excavator Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!