දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Truck Mechanic - Romania
Heavy Truck Mechanic - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 104,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trail Driving Team Leader - Romania
Trail Driving Team Leader - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 160,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Truck Mechanic - Romania
Heavy Truck Mechanic - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 104,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer Truck Driver - Romania
Trailer Truck Driver - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Excavator Operator - Romania (Europe)
Excavator Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motor Grader - Romania (Europe)
Motor Grader - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Backhoe Operator - Romania
Backhoe Operator - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cleaner - Romania (Europe)
Hotel Cleaner - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Helper - Romania (Europe)
Kitchen Helper - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 88,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Executive - New Zealand
Administration Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administration Officer - Canada
Administration Officer - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
Cook - Austria

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Driver - Qatar
Driver - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 86,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Staff Assistant - Japan
Staff Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - New Zealand
Service Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Assistant - Japan
Production Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Web Designer - Dubai
Web Designer - Dubai

Private Poster

රු 250,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Field Assistant - Japan
Field Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Worker - Japan
Factory Worker - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Automobile Technician - New Zealand
Automobile Technician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Canada
Service Executive - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Assistants - Japan
Office Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Service Assistants - Japan
General Service Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 52
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Administrative Assistant - Canada
Administrative Assistant - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 53
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Retail Assistant - Japan
Retail Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Singapore
Service Executive - Singapore

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!