දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Butchers - Romania
Butchers - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 113,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Machine Operator - Romania (Europe)
CNC Machine Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 113,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman - Dubai
Salesman - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විනාඩි 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Butchers - Romania
Butchers - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 113,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Cleaner - Romania (Europe)
Hotel Cleaner - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hydraulic Mechanic - Romania (Europe)
Hydraulic Mechanic - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 131,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - CNC Machine Operator - Romania (Europe)
CNC Machine Operator - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 113,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Romania (Europe)
Plumber - Romania (Europe)

Roshell Manpower Agency

රු 113,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Management Trainee - Dubai
Hotel Management Trainee - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - JCB Operator - Romania
JCB Operator - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 122,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Keeper - Romania
House Keeper - Romania

Roshell Manpower Agency

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
Administration Executive - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Admin Assistant - Canada
Admin Assistant - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Dubai
Waiter - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Assistant - Dubai
Hotel Assistant - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Field Assistant - Japan
Field Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Assistant - Japan
Production Assistant - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Factory Worker - Japan
Factory Worker - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Caregiver - Bahrain
Caregiver - Bahrain

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 80,640 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Hotel Front Office Assistant - Dubai
Hotel Front Office Assistant - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
Automobile Technician - New Zealand

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Canada
Service Executive - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Assistants - Japan
Office Assistants - Japan

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electronic Helper- Malaysia
Electronic Helper- Malaysia

Aruna Foreign Agency

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Executive - Dubai
Service Executive - Dubai

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Production Assistant - Canada
Production Assistant - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Assistant - Canada
Service Assistant - Canada

TIO Global Visa Centre

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!