දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bike Riders - Kuwait
Bike Riders - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaners (Male/Female) - Oman
Cleaners (Male/Female) - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Network Engineers - Qatar
Network Engineers - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Boom Lift Operator - Qatar
Boom Lift Operator - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - IT Technicians - Qatar
IT Technicians - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Drivers - Oman
Light Vehicle Drivers - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Land Surveyors - Oman
Land Surveyors - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Quantity Surveyors - Oman
Quantity Surveyors - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Asian Food CDPs - Kuwait
Asian Food CDPs - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Food Production CDPs - Kuwait
Food Production CDPs - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Asian Food Head Chef - Kuwait
Asian Food Head Chef - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Food Production Head Chef - Kuwait
Food Production Head Chef - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Excavator Operator - Qatar
Excavator Operator - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Gypsum Board Technician - Saudi Arabia
Gypsum Board Technician - Saudi Arabia

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Life Guard In Charge - Qatar
Life Guard In Charge - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 51
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Life Guards - Qatar
Life Guards - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 51
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Saudi Arabia
Cook - Saudi Arabia

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!