දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Helper - Qatar
Helper - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner (Female) - Dubai
Cleaner (Female) - Dubai

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Road Tanker Operator - Qatar
Road Tanker Operator - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bunkering Operators - Qatar
Bunkering Operators - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Quantity Surveyor - Oman
Quantity Surveyor - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Land Surveyor - Oman
Land Surveyor - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tile Mason - Qatar
Tile Mason - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Copper Welder - Qatar
Copper Welder - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Electrician - Qatar
General Electrician - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Mechanic - UAE
Auto Mechanic - UAE

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Duty Mechanic - Oman
Heavy Duty Mechanic - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Engineer - Oman
Mechanical Engineer - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Accountant - Oman
Accountant - Oman

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Medical Doctors - Oman
Medical Doctors - Oman

ManpowerSriLanka.com

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!