වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 116 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Driver - KSA
Store Driver - KSA

F H S Travels & Tours

රු 53,300 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bartender - Qatar
Bartender - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Saudi Arabia
Waiter - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor - UAE
Doctor - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - Sharjah
Taxi Driver - Sharjah

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Cleaners-Qatar
Office Cleaners-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Computer Operator-Qatar
Computer Operator-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Boy-Qatar
Office Boy-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard-Qatar
Security Guard-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Driver-Qatar
Light Driver-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Driver - Qatar
Heavy Driver - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pipe Fitter - Qatar
Pipe Fitter - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Fabricator-Qatar
Steel Fabricator-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Fabricator Supervisor-Qatar
Steel Fabricator Supervisor-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - 6G Welder-Qatar
6G Welder-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - 6G Welder Supervisor-Qatar
6G Welder Supervisor-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Structural Engineer-Qatar
Structural Engineer-Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Engineer - Qatar
Mechanical Engineer - Qatar

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Driver - KSA
Store Driver - KSA

F H S Travels & Tours

රු 53,300 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor ENT - UAE
Doctor ENT - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Dietitian - UAE
Doctor Dietitian - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Manager Trainee - K.S.A
Manager Trainee - K.S.A

F H S Travels & Tours

රු 76,630 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - MAINTENANCE MAN - K.S.A
MAINTENANCE MAN - K.S.A

F H S Travels & Tours

රු 53,300 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Unit In Charge-UAE
Unit In Charge-UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cashier - UAE
Cashier - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CSE-UAE
CSE-UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!