වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 131 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Service Crew - Saudi Arabia
Service Crew - Saudi Arabia

F H S Travels & Tours

රු 56,800 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farm Workers - UAE
Farm Workers - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Motorcycle Drivers - Dubai
Motorcycle Drivers - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Factory Worker - Poland
General Factory Worker - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fire & Safety Technician - UAE
Fire & Safety Technician - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior Electrical Technician - UAE
Senior Electrical Technician - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior IC Technician - UAE
Senior IC Technician - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Inspector - UAE
Inspector - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior Operator - UAE
Senior Operator - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Operator - UAE
Operator - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - I-C Technician - UAE
I-C Technician - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Technician - UAE
Mechanical Technician - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CMMS System Relaibilty Engineer - UAE
CMMS System Relaibilty Engineer - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - English Instructor - UAE
English Instructor - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maths & Science Instructor - UAE
Maths & Science Instructor - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor General Practitioner - UAE
Doctor General Practitioner - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Ob & Gynec - Uae
Doctor Ob & Gynec - Uae

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Pediatrics - Uae
Doctor Pediatrics - Uae

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Family Medicine - Uae
Doctor Family Medicine - Uae

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Cosmetology - UAE
Doctor Cosmetology - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Dermatology - UAE
Doctor Dermatology - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Ortho - UAE
Doctor Ortho - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor Urology - UAE
Doctor Urology - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Doctor General Surgery - UAE
Doctor General Surgery - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Registered Nurses BSC - UAE
Registered Nurses BSC - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!