වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 232 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior Waiter - Kuwait
Senior Waiter - Kuwait

my vacancy

රු 72,667 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard Seychelles
Security Guard Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Steward Seychelles
Kitchen Steward Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housekeeper - Seychelles
Housekeeper - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Saudi Arabia
Welder - Saudi Arabia

my vacancy

රු 58,798 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Handyman - Seychelles
Handyman - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Seychelles
Welder - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Bender - Seychelles
Steel Bender - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Seychelles
Electrician - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Seychelles
Mason - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Manager Cum Barman - Seychelles
Manager Cum Barman - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

ගිවිස ගත හැක

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanic - Seychelles
Mechanic - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tyre Fitter - Seychelles
Tyre Fitter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Taxi Driver - UAE
Taxi Driver - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Painter - Seychelles
Painter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Seychelles
Plumber - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Shuttering Carpenter - Seychelles
Shuttering Carpenter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Finishing Carpenter -Seychelles
Finishing Carpenter -Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Accountant-Seychelles
Accountant-Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Stewards - Seychelles
Kitchen Stewards - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Seychelles
Waiter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Seychelles
Cook - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Duty Industrial Welder-Seychelles
Heavy Duty Industrial Welder-Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Europe
Heavy Vehicle Driver - Europe

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Excavator Operator - Seychelles
Excavator Operator - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!