වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder (Fitter) - Poland
Welder (Fitter) - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 5
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenter (Shuttering) - Seychelles
Carpenter (Shuttering) - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Wall Painter - Seychelles
Wall Painter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Finishing Carpenter - Seychelles
Finishing Carpenter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Seychelles
Mason - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Bender - Seychelles
Steel Bender - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Seychelles
Welder - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Civil Foreman - Seychelles
Civil Foreman - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Poland
Electrician - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenter - Poland
Carpenter - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Poland
Mason - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Factory Worker - Poland
General Factory Worker - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Poland
Welder - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Housemaid - Seychelles
Housemaid - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Poland
Plumber - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Project Manager - UAE
Project Manager - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - IVMS Coordinator - UAE
IVMS Coordinator - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HSE - UAE
HSE - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Supervisor - UAE
Supervisor - UAE

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Professional Drivers - U.A.E
Professional Drivers - U.A.E

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Assistant - Seychelles
House Assistant - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Ex.Chef - Saudi Arabia
Ex.Chef - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Garde Manager (Pantry Chef) - Saudi Arabia
Garde Manager (Pantry Chef) - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chocolate Chef - Saudi Arabia
Chocolate Chef - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry Chef - Saudi Arabia
Pastry Chef - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!