වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,126 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Packing Machine Liquid Fully Automatic
Packing Machine Liquid Fully Automatic

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - T Shirt Printing Machine
T Shirt Printing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Angle Grinder 4" WS9 900W
AEG Germany Angle Grinder 4" WS9 900W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,870

විනාඩි 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Angle Grinder 4" WS6 720W
AEG Germany Angle Grinder 4" WS6 720W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,280

විනාඩි 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Angle Grinder 4.5" WS6 720W
AEG Germany Angle Grinder 4.5" WS6 720W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,150

විනාඩි 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Angle Grinder 4.5" WS9 900W
AEG Germany Angle Grinder 4.5" WS9 900W

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,680

විනාඩි 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Rotary Hammer hilti drill
AEG Germany Rotary Hammer hilti drill

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

විනාඩි 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Hammer Impact drill SBE 630R
AEG Germany Hammer Impact drill SBE 630R

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,170

විනාඩි 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Power Planer electric PL750
AEG Germany Power Planer electric PL750

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,840

විනාඩි 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - AEG Germany Cut Off Bar Cutter SMT355
AEG Germany Cut Off Bar Cutter SMT355

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 31,290

විනාඩි 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - ITALY Made Vacuum Cleaner LAVOR Trenta X
ITALY Made Vacuum Cleaner LAVOR Trenta X

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,900

විනාඩි 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Air Grease Pump VBW 13k bucket pneumatic
Air Grease Pump VBW 13k bucket pneumatic

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 21,600

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cordless screwdriver HUGO RSD786
Cordless screwdriver HUGO RSD786

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,950

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Rice and Curry Display
Rice and Curry Display

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

පැය 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Popcorn machine
Popcorn machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - welding Plant IGBT 160 a
welding Plant IGBT 160 a

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,500

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Mug Quality Printing New Latest
Mug Quality Printing New Latest

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,950

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laminating Machine New Quality
Laminating Machine New Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 79,900

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Restaurant Equipments
Restaurant Equipments

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 480,000

පැය 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Scroll Saw Scrollsaw Jigsaw Spido MQ5011
Scroll Saw Scrollsaw Jigsaw Spido MQ5011

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 17,500

පැය 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Offset Printing machine
Offset Printing machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,000,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete mixer 350 Liter 3Hp motor MX-90
Concrete mixer 350 Liter 3Hp motor MX-90

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 163,000

පැය 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stamp Machine New Latest Quality
Stamp Machine New Latest Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,500

පැය 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vinyl Printing Machine New
Vinyl Printing Machine New

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 79,900

පැය 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Double Station Heat Press Machine
Double Station Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,500

පැය 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laser Machine Engraving & Cutting
Laser Machine Engraving & Cutting

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 192,000

පැය 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Retop ARC Welder welding plant MMA 200
Retop ARC Welder welding plant MMA 200

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,900

පැය 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!