දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cone Mixture
Cone Mixture

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Restaurant Items
Restaurant Items

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Fusing Machine - Model CP-450D
Fusing Machine - Model CP-450D

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Juki sewing machines
Juki sewing machines

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Caterpillar 428 Genuine Hydraulic Pump
Caterpillar 428 Genuine Hydraulic Pump

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 640,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hot cupboard
Hot cupboard

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concret mixer
Concret mixer

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Motor
Motor

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,500

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Pan Mixer
Pan Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Portable Concrete Mixer
Portable Concrete Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Press brake 8mm x 10 ft 160TON
Press brake 8mm x 10 ft 160TON

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shearing 5mm x 10ft
Shearing 5mm x 10ft

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Press brake 5mm x 10 ft
Press brake 5mm x 10 ft

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete Block Machine with Fan Mixture
Concrete Block Machine with Fan Mixture

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 360,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shearing 6mm x 8ft machine
Shearing 6mm x 8ft machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,150,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Digital Printing Machine - Roland
Digital Printing Machine - Roland

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 51
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Electrical Cable Hoist - Italian Type
Electrical Cable Hoist - Italian Type

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Vibrator Table
Vibrator Table

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Test Cube Mould
Test Cube Mould

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,950

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Sand Sifters
Sand Sifters

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Pan Mixer
Pan Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!