දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laminating machine
Laminating machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Laminating machine
Laminating machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Embroidery Machine
Embroidery Machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Grinding Mill
Grinding Mill

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Plate Compactor
Plate Compactor

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Bar Bender
Bar Bender

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 360,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Offset Printing Machine Heidelberg SM 102-ZP
Offset Printing Machine Heidelberg SM 102-ZP

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,700,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Siruba Overlock Mashine
Siruba Overlock Mashine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 51,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Water Pump with Engine"
Water Pump with Engine"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Diesel Engine R180
Diesel Engine R180

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Concrete Mixer
Concrete Mixer

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Two Hydrolic Crimping Tools (1 Original Kudos, branded)
Two Hydrolic Crimping Tools (1 Original Kudos, branded)

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 230L Mixture
230L Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 140 -1 L Mixture
140 -1 L Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 260L Mixture
260L Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 180L Mixture
180L Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 140L Mixture
140L Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Angle Grinder 4"
Angle Grinder 4"

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,825

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cordless Drill
Cordless Drill

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,200

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 1 1/2 Bag Mixture
1 1/2 Bag Mixture

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!