දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතලේ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-මාතලේ - Electrical Mechanical Engineer - Seychelles
Electrical Mechanical Engineer - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 150,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-මාතලේ - AC Technician - Maldives
AC Technician - Maldives

PLUS JOBS

රු 80,878 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Electrician - Maldives
Electrician - Maldives

PLUS JOBS

රු 89,865 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Furniture Assembler - Maldives
Furniture Assembler - Maldives

PLUS JOBS

රු 143,784 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Assistant Quantity Surveyor - Maldives
Assistant Quantity Surveyor - Maldives

PLUS JOBS

රු 107,838 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Insurance Underwriter - Maldives
Insurance Underwriter - Maldives

PLUS JOBS

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Technical Assistant cum Administrator - Maldives
Technical Assistant cum Administrator - Maldives

PLUS JOBS

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-මාතලේ - MASTER TEACHER - MALDIVES
MASTER TEACHER - MALDIVES

PLUS JOBS

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Cook - Seychelles
Cook - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-මාතලේ - F&B Manager - Seychelles
F&B Manager - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 160,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Pastry Chef - Seychelles
Pastry Chef - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-මාතලේ - House Maid - Oman
House Maid - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-මාතලේ - House Maid - Doha Qatar
House Maid - Doha Qatar

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Beautician - Oman
Beautician - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Heavy Duty Truck Driver - Seychelles
Heavy Duty Truck Driver - Seychelles

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Auto Electrician - Oman
Auto Electrician - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 32

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!