දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතලේ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-මාතලේ - Demi Chef de Partie - Maldives
Demi Chef de Partie - Maldives

PLUS JOBS

රු 85,300 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-මාතලේ - Hydraulic Mechanic - Oman
Hydraulic Mechanic - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - House Maid - Doha Qatar
House Maid - Doha Qatar

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Ac Technician -Oman
Ac Technician -Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Driver House -Oman
Driver House -Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - House Maid - Oman
House Maid - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Auto Electrician - Oman
Auto Electrician - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Diesel Petrol Mechanic - Oman
Diesel Petrol Mechanic - Oman

Gamini Enterprices Recruitment Agency

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-මාතලේ - All Round Mason - Maldives
All Round Mason - Maldives

PLUS JOBS

රු 102,570 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Commis III - Maldives
Commis III - Maldives

PLUS JOBS

රු 59,700 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Demi Chef de Partie - Maldives
Demi Chef de Partie - Maldives

PLUS JOBS

රු 85,300 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Sea Excavator Operator - Maldives
Sea Excavator Operator - Maldives

PLUS JOBS

රු 118,412 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Hydraulic Mechanic- Maldives
Hydraulic Mechanic- Maldives

PLUS JOBS

රු 118,400 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-මාතලේ - WAITRESS - MALDIVES
WAITRESS - MALDIVES

PLUS JOBS

රු 59,200 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Excavator Operator - Maldives
Excavator Operator - Maldives

PLUS JOBS

රු 118,412 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Furniture Assembler - Maldives
Furniture Assembler - Maldives

PLUS JOBS

රු 151,427 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Sales & Marketing Ass.Manager - Maldives
Sales & Marketing Ass.Manager - Maldives

PLUS JOBS

රු 143,990 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Restaurant Manager - Maldives
Restaurant Manager - Maldives

PLUS JOBS

රු 168,850 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Marketing Manager - Maldives
Marketing Manager - Maldives

PLUS JOBS

රු 168,850 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Mechanic - Maldives
Mechanic - Maldives

PLUS JOBS

රු 133,800 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Crane Operator - Maldives
Crane Operator - Maldives

PLUS JOBS

රු 114,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-මාතලේ - HYDRAULIC MECHANIC - QATAR
HYDRAULIC MECHANIC - QATAR

PLUS JOBS

රු 75,600 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-මාතලේ - HEAVY DUTY MECHANIC - QATAR
HEAVY DUTY MECHANIC - QATAR

PLUS JOBS

රු 97,850 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Computer Operator - Qatar
Computer Operator - Qatar

PLUS JOBS

රු 66,720 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Florist - Maldives
Florist - Maldives

PLUS JOBS

රු 73,000 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 48
විදේශ රැකියා-මාතලේ - Auto Electrician - Maldives
Auto Electrician - Maldives

PLUS JOBS

රු 145,431 මසකට

සාමාජිකයාමාතලේ, විදේශ රැකියා

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!