දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Excavator Operators - Seychelles
Excavator Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - JCB Operators - Seychelles
JCB Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel Room Attendant - Romania
Hotel Room Attendant - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 73,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Commi 1(Italian Dishes) - Uae
Commi 1(Italian Dishes) - Uae

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Seychelles
Heavy Vehicle Driver - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cashier - Seychelles
Cashier - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Accounts Clerks - Seychelles
Accounts Clerks - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
ජුකී මැෂින් ඔපරේටර් - මැලේෂියාව

ikman telemarketing

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - පෙදරේරුවන් - සීෂෙල්ස්
පෙදරේරුවන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහ සේවිකාවන් - සීෂෙල්ස්
ගෘහ සේවිකාවන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - කුෂන් වැඩ කරුවන් - සීෂෙල්ස්
කුෂන් වැඩ කරුවන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - මාළු කපන්නන් - සීෂෙල්ස්
මාළු කපන්නන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Park Attendants (Cleaners)(Male/Female) - Dubai
Park Attendants (Cleaners)(Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Steward (Male/Female) - Dubai
Steward (Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waiter (Male/Female) - Dubai
Waiter (Male/Female) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,500 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Com-mi 3 - Dubai
Com-mi 3 - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,500 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Ride & Attraction Attendant- Dubai
Ride & Attraction Attendant- Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,500 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Guest Service Attendant - Dubai
Guest Service Attendant - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,500 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Audio Video Technician- Dubai
Audio Video Technician- Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 200,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Junior Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai
Junior Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 125,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai
Mechanical Technician (Rides & Show) - Dubai

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 200,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
Bell Boy - Dubai

Worldwide Recruiting Agency

රු 70,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel Assistant - Romania
Hotel Assistant - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaners (Male/Female)-Romania
Cleaners (Male/Female)-Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 73,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Factory Helpers - Romania
Factory Helpers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Excavator Operators - Seychelles
Excavator Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!