දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Restaurant Hostess (Female)-Romania
Restaurant Hostess (Female)-Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 95,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaners - Dubai
Cleaners - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 45,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
වේටර්වරියන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel House Keeping - Romania
Hotel House Keeping - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ටේලර්වරුන් - සීෂෙල්ස්
ටේලර්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House Keepers (Couple) - Romania
House Keepers (Couple) - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cook Helper- Romania
Cook Helper- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 87,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cooks (Hot Kitchen)- Romania
Cooks (Hot Kitchen)- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 140,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waitress (Female)- Romania
Waitress (Female)- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Shoe Maker- Poland
Shoe Maker- Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහ සේවිකා - සීෂෙල්ස්
ගෘහ සේවිකා - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fiber Glass Technicians-Seychelles
Fiber Glass Technicians-Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waitresses - Seychelles
Waitresses - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waiters - Seychelles
Waiters - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fish Cutters - Seychelles
Fish Cutters - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House Keepers - Seychelles
House Keepers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Barmen - Seychelles
Barmen - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 24
Aluminium Fittings Helper - Malaysia

Aruna Foreign Agency

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 30
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්
පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Beauticians - Seychelles
Beauticians - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Refrigeration AC Technician - Seychelles
Refrigeration AC Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - කිමිදුම්කරුවන් - සීෂෙල්ස්
කිමිදුම්කරුවන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Life Raft Maintainers - Seychelles
Life Raft Maintainers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Tig / Mig Welders - Seychelles
Tig / Mig Welders - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Lathe Operators - Seychelles
Lathe Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!