දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විදේශ රැකියා

BSC Optometrist - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Fast Food Workers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහසේවිකා - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
BSC Optometrist - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Automobile Technicians -Thailand
Automobile Technicians -Thailand

AGNK Mechanical Engineers

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Garment Helper - Poland
Garment Helper - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Dairy Farm Workers -Romania
Dairy Farm Workers -Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Pastry Cooks - Romania
Pastry Cooks - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - European Cooks - Poland
European Cooks - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 11
Tailor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
Maintainer - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
Fast Food Workers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
Packing Operator Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - වාහන විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්
වාහන විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House Maid - Singapore
House Maid - Singapore

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
Auto Electrician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 21
PET Bottle Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 26
Manicure Cum Pedicure Technician - Dubai

Worldwide Recruiting Agency

රු 77,400 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 31
Marine Mechanic - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
Housemaid - Dubai

Private Poster

රු 45,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 36
Executive Chefs - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waiter (Male/Female) - Kuwait
Waiter (Male/Female) - Kuwait

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cooks European Cuisine - Poland
Cooks European Cuisine - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Commi 1 - Poland
Commi 1 - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Chinese Chef - Romania
Chinese Chef - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!