වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Spare Part Manager - Seychelles
Spare Part Manager - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දැන්
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Electronic Repairer - Seychelles
Electronic Repairer - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විනාඩි 4
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Crane Operator - Seychelles
Crane Operator - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විනාඩි 6
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Financial Controller - Seychelles
Financial Controller - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විනාඩි 10
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaner - Dubai
Cleaner - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 48,400 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Wheel Loader - Romania
Wheel Loader - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Restaurant Manager - Seychelles
Restaurant Manager - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහ සේවිකාවන් - හොංකොං
ගෘහ සේවිකාවන් - හොංකොං

Private Poster

රු 92,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaner - Qatar
Cleaner - Qatar

Maduka foreign employment agency

රු 48,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fish Factory Supervisor - Seychelles
Fish Factory Supervisor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Sr, Sales Exe(Fright Forwarding)-Oman
Sr, Sales Exe(Fright Forwarding)-Oman

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 210,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Chicken Farm workers - Romania
Chicken Farm workers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Malaysia
Heavy Vehicle Driver - Malaysia

Maduka foreign employment agency

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Games Supervisor -UAE
Games Supervisor -UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Excavator Operators - Seychelles
Excavator Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Bartender - Seychelles
Bartender - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Beauticians-Seychelles
Beauticians-Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Lady Housekeeping - Seychelles
Lady Housekeeping - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fiberglass - Seychelles
Fiberglass - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Couples - Seychelles
Couples - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Sous Chef - Seychelles
Sous Chef - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Restaurant Cashier- Seychelles
Restaurant Cashier- Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Wedding Decoration Supervisor - UAE
Wedding Decoration Supervisor - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Taiwan and Study - Negombo
Taiwan and Study - Negombo

Kushan M Fernando

රු 150,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Foreman - Seychelles
Foreman - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!