දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Waiter (Male) - Dubai
Waiter (Male) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 66,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Waiter (Male) - Dubai
Waiter (Male) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 66,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Waitress Dubai
Waitress Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 66,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

Cleaner - Saudi

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Cleaner - Malaysia
Cleaner - Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Pharmacy Helper - Malaysia
Pharmacy Helper - Malaysia

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Customer Service Assistants
Customer Service Assistants

Private Poster

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Motor Mechanic - Kuwait
Motor Mechanic - Kuwait

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Kuwait
House Maid - Kuwait

Heelee Internatuinal

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Oman
House Maid - Oman

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Qatar
House Maid - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 52,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Kuwait
House Maid - Kuwait

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Mechanic (Heavy Vehicles) - Dubai
Mechanic (Heavy Vehicles) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 153,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - SERVICE MANAGER (WORKSHOP MANAGER)-DUBAI
SERVICE MANAGER (WORKSHOP MANAGER)-DUBAI

Complete Management Consultancy-2957

රු 654,750 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Airport Screening Officer - Kuwait
Airport Screening Officer - Kuwait

Complete Management Consultancy-2957

රු 131,300 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales Associate Member - Dubai
Sales Associate Member - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 96,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Direct Sales Executive - Qatar
Direct Sales Executive - Qatar

Complete Management Consultancy-2957

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - School Bus Attendant (Female) - Dubai
School Bus Attendant (Female) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 43
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Admin Assistant(Female) - Qatar
Admin Assistant(Female) - Qatar

Complete Management Consultancy-2957

රු 110,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sale Associate (Female) - Dubai
Sale Associate (Female) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 150,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 44
Heavy Driver - Qatar

jude krishantha

රු 135,000 මසකට

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!