දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electronic Helper- Malaysia
Electronic Helper- Malaysia

Aruna Travels

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Drivers - Kuwait
Drivers - Kuwait

Maduka foreign employment agency

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Waiter ( KFC ) - Kuwait
Waiter ( KFC ) - Kuwait

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 47,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Team Members ( KFC) - UAE
Team Members ( KFC) - UAE

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,800 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - SECURITY OFFICERS - DUBAI
SECURITY OFFICERS - DUBAI

Complete Management Consultancy-2957

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales Associates (Male/Female) - Dubai
Sales Associates (Male/Female) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 157,500 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - ENGINEERS - MEP DOHA QATAR
ENGINEERS - MEP DOHA QATAR

Complete Management Consultancy-2957

රු 675,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Drivers - Kuwait
Drivers - Kuwait

Maduka foreign employment agency

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Malaysia - Electronic company
Malaysia - Electronic company

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - ගෘහ සේවිකා -හොංකොං රාජ්‍යය
ගෘහ සේවිකා -හොංකොං රාජ්‍යය

Intent Foreign Employment Agecy

රු 90,000 මසකට

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electronic Helper- Malaysia
Electronic Helper- Malaysia

Aruna Travels

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electronic Helper- මැලේෂියා
Electronic Helper- මැලේෂියා

Maduka foreign employment agency

රු 50,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Airport Screening Officer -(ASO)- Kuwait
Airport Screening Officer -(ASO)- Kuwait

Complete Management Consultancy-2957

රු 135,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales (Restaurant) - Dubai
Sales (Restaurant) - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 81,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales Cum Waiter - Dubai
Sales Cum Waiter - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 108,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Security Guard G4S - Kuwait
Security Guard G4S - Kuwait

Complete Management Consultancy-2957

රු 75,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Qatar
House Maid - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Light Vehicle Driver- Kuwait
Light Vehicle Driver- Kuwait

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 46
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Resturant Worker (Male/Female)
Resturant Worker (Male/Female)

Shan

රු 52,000 මසකට

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 47
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Welder - Dubai
Welder - Dubai

Complete Management Consultancy-2957

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!