දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Sales Executives - Dubai
Sales Executives - Dubai

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,500 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Petrol Filler - Qatar
Petrol Filler - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Cashier - Qatar
Cashier - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 13
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Cleaners (male/female) - Dubai
Cleaners (male/female) - Dubai

Maduka foreign employment agency

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් - කුවේට්
රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් - කුවේට්

Maduka foreign employment agency

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electronic Helper - Malaysia
Electronic Helper - Malaysia

Maduka foreign employment agency

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Kuwait
House Maid - Kuwait

Maduka foreign employment agency

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Restaurant Waiter - Malaysia
Restaurant Waiter - Malaysia

Maduka foreign employment agency

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Qatar
House Maid - Qatar

Aruna Foreign Agency

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Baby Sitter - Bahrain
Baby Sitter - Bahrain

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 80,640 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 54,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Female Nurse - Bahrain
Female Nurse - Bahrain

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 89,600 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Driver - Kuwait
Driver - Kuwait

Aruna Foreign Agency

රු 70,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Driver - Qatar
House Driver - Qatar

Aruna Foreign Agency

රු 69,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Malaysia
House Maid - Malaysia

Aruna Travels

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Aluminium Fittings Helper - Malaysia
Aluminium Fittings Helper - Malaysia

Aruna Travels

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Cyprus
House Maid - Cyprus

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 68,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 51
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - House Maid - Singapore
House Maid - Singapore

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 62,000 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 52
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

AL AKEEM ENTERPRISES

රු 52,800 මසකට

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 52
විදේශ රැකියා-කුරුණෑගල - Generator Mechanic - Doha
Generator Mechanic - Doha

Sell Fast | කුලියාපිටිය දැන්වීම් ආයතනය

කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!