දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 10W - 12V Solar Panel
10W - 12V Solar Panel

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,250,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Yanmar)
Generator (Yanmar)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 900,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Airman)
Generator (Airman)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Airman)
Generator (Airman)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,450,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 150,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Komatzu)
Generator (Komatzu)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 500,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Singer)
Generator (Singer)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 40,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 10W - 12V Solar Panel
10W - 12V Solar Panel

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,950

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Tiger generator
Tiger generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 32,000

දින 46
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 3Kw Solar Inverter Imported from England
3Kw Solar Inverter Imported from England

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 50,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!