දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heating system
Solar Water heating system

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot Water Systems
Hot Water Systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 145,000

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heating system
Solar Water heating system

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 55,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - සූර්ය බල උණු වතුර පද්ධතිය
සූර්ය බල උණු වතුර පද්ධතිය

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 55,000

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot Water Systems 75 L
Hot Water Systems 75 L

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 180,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 130,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - hot water systems
hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 95,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - 100kVA Generator
100kVA Generator

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,250,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heating systems
Solar Water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 85,000

දින 20
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 145,000

දින 23
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - 3.5 kv Generator
3.5 kv Generator

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Denyo Generator 9.9 KVA
Denyo Generator 9.9 KVA

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 250,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heating system
Solar Water heating system

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 39
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar water heating systems
Solar water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 70,000

දින 40
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heating systems
Solar Water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!