දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Ferbo FE330P-15A Generator
Ferbo FE330P-15A Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 6,500,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - KVA 13 Air Man Generator
KVA 13 Air Man Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 590,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman Generater - SDG 45
Airman Generater - SDG 45

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,495,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo Generater - DCA125
Denyo Generater - DCA125

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,450,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - New Deniyo sound proof Generator 12KVA
New Deniyo sound proof Generator 12KVA

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 530,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Yamaha Light Generater - TDG 300
Yamaha Light Generater - TDG 300

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 450,000

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Yanmar Generator Light
Yanmar Generator Light

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - New Denyo Sound Proof Generator 60 KVA
New Denyo Sound Proof Generator 60 KVA

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,100,000

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 10 Kva Generator
Denyo 10 Kva Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman 90 Compressor
Airman 90 Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 550,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Shindaiwa 10 Kva Welding Generator
Shindaiwa 10 Kva Welding Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 425,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Air Man Generater - SDG 25
Air Man Generater - SDG 25

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,050,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denvo Brand New 10 KVA Generatos
Denvo Brand New 10 KVA Generatos

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 595,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo DCA 13 ESI Generator
Denyo DCA 13 ESI Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 775,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Air Man SDG 150 Sound Proof Generator
Air Man SDG 150 Sound Proof Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,390,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denvo KVA 35 Generator
Denvo KVA 35 Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,190,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo DCA 45 ESI Generator
Denyo DCA 45 ESI Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,575,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo DCA 15 ESi Generator
Denyo DCA 15 ESi Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 790,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 6.5 KVA NewGenerators
6.5 KVA NewGenerators

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 220,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generater
Generater

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 84,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo DPS-90SPB Generator
Denyo DPS-90SPB Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman 315 CFM Compressor
Airman 315 CFM Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,600,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 60 KVA Generator
Denyo 60 KVA Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,850,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Kubota 20KVA Generator
Kubota 20KVA Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 950,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman 530 CFM Compressor
Airman 530 CFM Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 4,300,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!