දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman PDW 380 Welding Generator
Airman PDW 380 Welding Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 385,000

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generater
Generater

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 84,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - KVA 260 Generator
KVA 260 Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,250,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generators - 10 KVA
Generators - 10 KVA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 575,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Japan Robin Generator
Japan Robin Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 30,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 75KW / 125KW Generator
75KW / 125KW Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 200,000

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Yanmar 4Kva Genaretor
Yanmar 4Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 120,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Hyundai 40Kva Genaretor
Hyundai 40Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 625,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generater - YDG 500 TS
Generater - YDG 500 TS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 275,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Welding Generater
Welding Generater

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 475,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generater - KVA 220
Generater - KVA 220

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,300,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 150 KVA Soundproof Generator
Denyo 150 KVA Soundproof Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,300,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 150 KVA Soundproof Generator
Denyo 150 KVA Soundproof Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,300,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Pds 70 air compressor
Pds 70 air compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 390,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 125 kva English generator
125 kva English generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 995,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 45 ES Generator
45 ES Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,395,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 25 Kva generator
25 Kva generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 890,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 180 super silent compressor
180 super silent compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,090,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - AirMan 90Kva Genaretor
AirMan 90Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,450,000

දින 33
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 125Kva Genaretor
Denyo 125Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,050,000

දින 33
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 500 KVA Generator
500 KVA Generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,650,000

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 3 Kva Yanmar Diesel Light Generator
3 Kva Yanmar Diesel Light Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 290,000

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo welding generator
Denyo welding generator

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 280,000

දින 40
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 125 kva English generator
125 kva English generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 990,000

දින 52
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 25 Kva generator
25 Kva generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 890,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!