දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 800Kva Generator
Denyo 800Kva Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 6,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Nipon Sharyo Generators - NES 220
Nipon Sharyo Generators - NES 220

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,500,000

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 150 KVa Generator
Denyo 150 KVa Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,650,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo Generator - DCA 75
Denyo Generator - DCA 75

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,850,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Nipon Sharyo Generators - NES 90
Nipon Sharyo Generators - NES 90

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,100,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Mitsubishi 150 KVA Genaretor
Mitsubishi 150 KVA Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,400,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 125kva generator
125kva generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,090,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 20KVA (Three Phase)
20KVA (Three Phase)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,235,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo Generator 60kva ( DCA-60ESH )
Denyo Generator 60kva ( DCA-60ESH )

කුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,780,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo KVA 15 ES Generator
Denyo KVA 15 ES Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 775,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo KVA 60 ES(New Type )Generator
Denyo KVA 60 ES(New Type )Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,950,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 20KVA(Single Phase)
20KVA(Single Phase)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 925,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Air Man Comprellor 90
Air Man Comprellor 90

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 550,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - KVA 45 Excelent Silent Generator
KVA 45 Excelent Silent Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,575,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Diesel Generators 6.5 KVA
Diesel Generators 6.5 KVA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 220,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 2.7kva Diesel Generator
2.7kva Diesel Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 225,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 60 Kva Generator
Denyo 60 Kva Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,590,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 150Kva Genaretor
Denyo 150Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,450,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 800Kva Generator
Denyo 800Kva Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 6,500,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman 10 Kva Welding Genaretor
Airman 10 Kva Welding Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 375,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - 40 Kva Open Type Generator
40 Kva Open Type Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 675,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 13Kva Generator
Denyo 13Kva Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 775,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 60 Kva Genaretor
Denyo 60 Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,390,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Yanmar 3Kva Genaretor
Yanmar 3Kva Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 115,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generater
Generater

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 84,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - YANMAR GENERATOR YDG 300VS
YANMAR GENERATOR YDG 300VS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 190,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!