දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Mobile Phone Technician - Seychelles
Mobile Phone Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House maid - Seychelles
House maid - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Shop Manager - Seychelles
Shop Manager - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Executive Chef - Seychelles
Executive Chef - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 5
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Smoked Fish Processor - Seychelles
Smoked Fish Processor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Barista - Seychelles
Barista - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Marine Carpenter - Seychelles
Marine Carpenter - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Mobile Phone Technician - Seychelles
Mobile Phone Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Marine Carpenter - Seychelles
Marine Carpenter - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 8
Sous Chef - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Female SPA Therapists - Seychelles
Female SPA Therapists - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Heavy Machine Mechanics - Seychelles
Heavy Machine Mechanics - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cool Room Technician - Seychelles
Cool Room Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 18
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Shop Manager - Seychelles
Shop Manager - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Plumber - Seychelles
Plumber - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Veterinary Doctor - Seychelles
Veterinary Doctor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 22
වේටර්වරියන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ටේලර්වරුන් - සීෂෙල්ස්
ටේලර්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහ සේවිකා - සීෂෙල්ස්
ගෘහ සේවිකා - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fiber Glass Technicians-Seychelles
Fiber Glass Technicians-Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waitresses - Seychelles
Waitresses - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Waiters - Seychelles
Waiters - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fish Cutters - Seychelles
Fish Cutters - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - House Keepers - Seychelles
House Keepers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Barmen - Seychelles
Barmen - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 49
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්
පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!