දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Foreman - Seychelles
Foreman - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Nanny - Seychelles
Nanny - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Nanny - Seychelles
Nanny - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - TAIWAN JOB
TAIWAN JOB

Kushan M Fernando

රු 150,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Foreman - Seychelles
Foreman - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Civil Engineer - seychelles
Civil Engineer - seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Site Supervisor - Seychelles
Site Supervisor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - JCB Operators - Seychelles
JCB Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Painters - Seychelles
Painters - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Plumbers - Seychelles
Plumbers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Electrician - Seychelles
Electrician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Accounts Executive - Seychelles
Accounts Executive - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Sous Chefs - Seychelles
Sous Chefs - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Outboard Mechanic - Seychelles
Outboard Mechanic - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Draughtsman - Seychelles
Draughtsman - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fiber Glass workers - Seychelles
Fiber Glass workers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 12
Cook - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 14
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Cleaner - Saudi
Cleaner - Saudi

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 50,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 15
මාළු කපන්නන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - කුෂන් වැඩ කරන්නන් - සීෂෙල්ස්
කුෂන් වැඩ කරන්නන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Screen Printer - Seychelles
Screen Printer - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Factory Worker - Taiwan
Factory Worker - Taiwan

Private Poster

රු 150,000 මසකට

ගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ජල නළ කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
ජල නළ කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහසේවිකා - සීෂෙල්ස්
ගෘහසේවිකා - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්
වඩු කාර්මිකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්
මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - BSC Optometrist - Seychelles
BSC Optometrist - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!