දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hydraulic Mechanics - Seychelles
Hydraulic Mechanics - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fiberglass - Seychelles
Fiberglass - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්
පා පැදි කාර්මික ශිල්පීන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගොවියන් - සීෂෙල්ස්
ගොවියන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - මින් මැදුරු සේවකයන් - සීෂෙල්ස්
මින් මැදුරු සේවකයන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Beauticians - Seychelles
Beauticians - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Refrigeration AC Technician - Seychelles
Refrigeration AC Technician - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - සීෂෙල්ස් - කිමිදුම්කරුවන්
සීෂෙල්ස් - කිමිදුම්කරුවන්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Life Raft Maintainers - Seychelles
Life Raft Maintainers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Tig / Mig Welders - Seychelles
Tig / Mig Welders - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Lathe Operators - Seychelles
Lathe Operators - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Rigger - Seychelles
Rigger - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fitter / Adjuster - Seychelles
Fitter / Adjuster - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hydraulic Mechanics - Seychelles
Hydraulic Mechanics - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Boat Yard Workers - Seychelles
Boat Yard Workers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Divers - Seychelles
Divers - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Lifting Master - Seychelles
Lifting Master - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - වඩු කාර්මිකයන් - මීගමුව
වඩු කාර්මිකයන් - මීගමුව

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 16
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - ගෘහ සේවිකාවන් - සීෂෙල්ස්
ගෘහ සේවිකාවන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්
මේසන්වරුන් - සීෂෙල්ස්

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 17
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Spare Part Manager - Seychelles
Spare Part Manager - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Electronic Repairer - Seychelles
Electronic Repairer - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Crane Operator - Seychelles
Crane Operator - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Financial Controller - Seychelles
Financial Controller - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Fish Factory Supervisor - Seychelles
Fish Factory Supervisor - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Malaysia
Heavy Vehicle Driver - Malaysia

Maduka foreign employment agency

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Bartender - Seychelles
Bartender - Seychelles

Thaj Enterprises

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!