දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder Helper - Qatar
Welder Helper - Qatar

sandaru manpower

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Poland
Heavy Vehicle Driver - Poland

Sell Fast Agent

රු 111,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 11
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Work Visa Helper - Poland
Work Visa Helper - Poland

Sell Fast Agent

රු 166,500 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 15
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

Everest Commercial Enterprises

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Shovel Operator(Asphalt) - Qatar
Shovel Operator(Asphalt) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 65,450 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Filling Supervisor - Qatar
Filling Supervisor - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 135,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Assistant Miller(Flour Mill) - Qatar
Assistant Miller(Flour Mill) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 76,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baker (Industrial) - Qatar
Baker (Industrial) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 58,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Key Accounts Executive(FMCG) - Qatar
Key Accounts Executive(FMCG) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 95,800 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - විදුලි කාර්මික (පිටි කම්හල් නඩත්තු)
විදුලි කාර්මික (පිටි කම්හල් නඩත්තු)

Everest Commercial Enterprises

රු 68,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - MAINTENANCE TECHNICIAN (Flour Mill)Qatar
MAINTENANCE TECHNICIAN (Flour Mill)Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 76,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Supervisor - Qatar
Sales Supervisor - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 135,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Executive (Food Items) - Qatar
Sales Executive (Food Items) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 97,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Salesmen - Qatar
Van Salesmen - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 136,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Duty Driver - Qatar
Light Duty Driver - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 58,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Executive (Property Leasing) - Qatar
Executive (Property Leasing) - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 136,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54
විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C & Refrigeration Technician - Qatar
A/C & Refrigeration Technician - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 72,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 54
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Van Sales Representative - Qatar
Van Sales Representative - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 136,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Qatar
Forklift Operator - Qatar

Everest Commercial Enterprises

රු 58,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!