වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero HF Deluxe 2010
Hero HF Deluxe 2010

42,583 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender i smart 2014
Hero Splender i smart 2014

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

19,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Glamour 2010
Hero Glamour 2010

47,523 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Passion Plus 2006
Hero Passion Plus 2006

44,300 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

පැය 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk NC UY.. 2009
Hero Hunk NC UY.. 2009

42,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure NC BAB... 2013
Hero Pleasure NC BAB... 2013

38,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk Hank 2015
Hero Hunk Hank 2015

42,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Glamour WP MO 2006
Hero Glamour WP MO 2006

48,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

35,486 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero CBZ 2008
Hero CBZ 2008

49,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

24,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn 2005
Hero Dawn 2005

36,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure Analog Meter 2018
Hero Pleasure Analog Meter 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Maestro Edge New 2018
Hero Maestro Edge New 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,100

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero HF Dawn 125 2015
Hero HF Dawn 125 2015

28,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure New Matt 2018
Hero Pleasure New Matt 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

20,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

25,020 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Honda 2006
Hero Honda 2006

5,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Xtream 150 2015
Hero Xtream 150 2015

33,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender i smart 2017
Hero Splender i smart 2017

9,400 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

24,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!