දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Lady Jen plants
Lady Jen plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

පැය 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Lips tick plants
Lips tick plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Coleus plants
Coleus plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchids plants
Orchids plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - තිබ්බටු පැල.
තිබ්බටු පැල.

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - රෙඩ්ලේඩි ගස්ලබු පැල
රෙඩ්ලේඩි ගස්ලබු පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Anthurium
Anthurium

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සුදු හඳුන් පැල
සුදු හඳුන් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Anthurium Mal
Anthurium Mal

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - lady Jane anthurium
lady Jane anthurium

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 850

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - කාබනික කෘෂි වගා බිම් සංවර්ධනය
කාබනික කෘෂි වගා බිම් සංවර්ධනය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Waterlily
Waterlily

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - කෙටි කාලීන ආදායමකට පැෂන් ෆෘට් වගාව
කෙටි කාලීන ආදායමකට පැෂන් ෆෘට් වගාව

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchid ...
Orchid ...

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - බැංකොක් Waterlily (මානෙල්)
බැංකොක් Waterlily (මානෙල්)

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Sudu Hadun Pela
Sudu Hadun Pela

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - මානෙල් පැල
මානෙල් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - මානෙල් (Bangkok waterlily)
මානෙල් (Bangkok waterlily)

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Waterlily (මානෙල්)
Waterlily (මානෙල්)

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - වියළි කලාපිය කාබනික කෘෂි භෝග වගාව
වියළි කලාපිය කාබනික කෘෂි භෝග වගාව

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Lipstick plants
Lipstick plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Yellow bamboo
Yellow bamboo

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Bangkok, lily plants
Bangkok, lily plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Pineapple plants
Pineapple plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Fox-tail plant
Fox-tail plant

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!