මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ කුරුණෑගල දී විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 112 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි