වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Aero flex putty 20kg
Aero flex putty 20kg

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Heavy-duty Diagonal Cutting Plier
Heavy-duty Diagonal Cutting Plier

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 650

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roofing Sheets (UPVC)
Roofing Sheets (UPVC)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 360

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Barbed Wire 25kg ( Katu Kambi)
Barbed Wire 25kg ( Katu Kambi)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,950

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Tile Mortar 25kg Bag ( Swisstek)
Tile Mortar 25kg Bag ( Swisstek)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 760

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Skim Coat White Putty 20kg
Skim Coat White Putty 20kg

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 525

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bricks (Gadol)
Bricks (Gadol)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 20kg Skim Coat Bag (SF)
20kg Skim Coat Bag (SF)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 700

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Toa Spray
Toa Spray

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 640

දින 28
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Stirrup ( 1/4 Coil)
Stirrup ( 1/4 Coil)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 175

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Sheet
Plywood Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,950

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mcfoil Sheet ( Double Side)
Mcfoil Sheet ( Double Side)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 35
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mcfoil Sheet ( 100m)
Mcfoil Sheet ( 100m)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,600

දින 35
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Marine Cement (50kg)
Marine Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 940

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sanstha Cement (Holcim)
Sanstha Cement (Holcim)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 950

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Singha Cement (50kg)
Singha Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 870

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Asbestos Sheet (RHINO)
Asbestos Sheet (RHINO)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,180

දින 39
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - G.I. Box Bar (3/4*3/4)
G.I. Box Bar (3/4*3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 580

දින 40
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 3/4 Metal
3/4 Metal

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 41
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rhino Ceiling Sheets ( 4' *4' )
Rhino Ceiling Sheets ( 4' *4' )

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roofing Tiles (Mudun Ulu)
Roofing Tiles (Mudun Ulu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 100

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - G.I. Pipes ( Lanwa)
G.I. Pipes ( Lanwa)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,220

දින 47
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cement Blocks ( Block Gal) Free Delivery
Cement Blocks ( Block Gal) Free Delivery

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 41

දින 47
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sand ( Kapararu)
Sand ( Kapararu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!