දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

පැය 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel GI tubes
All Size Steel GI tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 960

පැය 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

පැය 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed Sea Sand
Washed Sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Silica Gel
Silica Gel

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kabok Gadol (Kabok Bricks)
Kabok Gadol (Kabok Bricks)

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 60

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dunnage Air Bags For Exports
Dunnage Air Bags For Exports

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ABC for Landfilling
ABC for Landfilling

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Rubble ( Kalugal )
Rubble ( Kalugal )

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Steel Bars for Sale
Steel Bars for Sale

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 80

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,050

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ((Cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
((Cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - All Size Steel GI tubes
All Size Steel GI tubes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 970

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 560

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - SAND SUPPLY
SAND SUPPLY

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - River Sand
River Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR...
GI STEEL BOX BAR...

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 915

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (Cement Blocks)
බ්ලොග් ගල් (Cement Blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kalugal /stones
Kalugal /stones

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roofing and Ceiling Sheets.
Roofing and Ceiling Sheets.

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Granite
Granite

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 750

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Broken Ulu for Land Fillings.
Broken Ulu for Land Fillings.

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 100

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Metal stones (3/4)
Metal stones (3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!