දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Steel box bar
Steel box bar

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 646

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block stones
Block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood 12MM
Plywood 12MM

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,650

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Raw materials wood
Raw materials wood

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sand ...
Sand ...

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac Super Brilliant White
Multilac Super Brilliant White

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Nippolac Weatherpoof Paint
Nippolac Weatherpoof Paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry dust ( Gall kudu)
Quarry dust ( Gall kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete metal
Concrete metal

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Solid block stones
Solid block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - RAW MATERIAL
RAW MATERIAL

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAT WATER BASE
JAT WATER BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,743

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Brilliant White paint
Dulux Brilliant White paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Epoxy Floor Paint
Epoxy Floor Paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,190

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Aero flex putty 20kg
Aero flex putty 20kg

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu Sand
Kapararu Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 10 MM Tor Steel ( Dagara Kambi)
10 MM Tor Steel ( Dagara Kambi)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 405

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Tiles
Tiles

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Barbed Wire 20kg ( Katu Kambi)
Barbed Wire 20kg ( Katu Kambi)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,400

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Tile Mortar 25kg Bag ( Swisstek)
Tile Mortar 25kg Bag ( Swisstek)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 760

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Skim Coat White Putty 20kg
Skim Coat White Putty 20kg

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 525

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bricks (Gadol)
Bricks (Gadol)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - සිමෙන්ති ගල් අලෙවිය
සිමෙන්ති ගල් අලෙවිය

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 68

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!