දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac super Brilliant white
Multilac super Brilliant white

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .
4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK
1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,740

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac water proofing paint
Multilac water proofing paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 430

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Colorcon Roof Tile
Colorcon Roof Tile

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 110

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Amano sheet and red powder
Amano sheet and red powder

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 360

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood 15MM No 1
Plywood 15MM No 1

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,875

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bars
ALL SIZE MELWA STEEL BOX Bars

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry dust ( Gall Kudu)
Quarry dust ( Gall Kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Chip stones
Chip stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොග් ගල් (cement blocks)
බ්ලොග් ගල් (cement blocks)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Reasonable price G.I. tube’s
Reasonable price G.I. tube’s

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,850

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed sea Sand
Washed sea Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cement blocks
Cement blocks

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,050

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Marine Cement (50kg)
Marine Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 940

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sanstha Cement (Holcim)
Sanstha Cement (Holcim)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 950

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Singha Cement (50kg)
Singha Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 870

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Structural Decking Sheets
Structural Decking Sheets

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MASTER BATCH
MASTER BATCH

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete admixture
Concrete admixture

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 200

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Wholesale
Plywood Wholesale

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA STEEL GI TUBES
MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
(cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!