දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - High Quality Solid Cement Blocks
High Quality Solid Cement Blocks

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 39

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - G.I. Box Bar (3/4*3/4)
G.I. Box Bar (3/4*3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 580

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Brilliant White paint
Dulux Brilliant White paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Best Block Stones ( 4 X 7 14)..
Best Block Stones ( 4 X 7 14)..

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete U channel drainage
Concrete U channel drainage

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - බ්ලොක් ගල block gal
බ්ලොක් ගල block gal

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 43

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood sheets
Plywood sheets

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Hollow bricks
Hollow bricks

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 145

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Stirrup ( 1/4 Coil)
Stirrup ( 1/4 Coil)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 175

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Sheet
Plywood Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,950

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Wood planks (ලෑලි අඩි / New n Used)
Wood planks (ලෑලි අඩි / New n Used)

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 515

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR
GI STEEL BOX BAR

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 655

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mcfoil Sheet ( Double Side)
Mcfoil Sheet ( Double Side)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mcfoil Sheet ( 100m)
Mcfoil Sheet ( 100m)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,600

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - හාඩිවෙයාර් බඩු විකිනිමට
හාඩිවෙයාර් බඩු විකිනිමට

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Clay brick ( Gadol)
Clay brick ( Gadol)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Marine Cement (50kg)
Marine Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 940

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sanstha Cement (Holcim)
Sanstha Cement (Holcim)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 950

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Singha Cement (50kg)
Singha Cement (50kg)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 870

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Cement bricks (Block Gal)
Cement bricks (Block Gal)

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood 15MM
Plywood 15MM

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,050

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Asbestos Sheet (RHINO)
Asbestos Sheet (RHINO)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,180

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - G.I. Box Bar (3/4*3/4)
G.I. Box Bar (3/4*3/4)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 580

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Best Block Stones ( 4 X 7 14)
Best Block Stones ( 4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES
ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 978

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!