දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Single top 15"
Single top 15"

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

විනාඩි 27
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar
Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drums
Drums

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Side drum
Side drum

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drum snere
Drum snere

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft MFX 12
Soundcraft MFX 12

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - sound set up
sound set up

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Digital mixer
Digital mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 46,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Single top15" Speakers
Single top15" Speakers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass equaliser
Bass equaliser

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL srx 725
JBL srx 725

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl srx 718
Jbl srx 718

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 77,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Acoustic New Guitars
Acoustic New Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Speaker For Sale
Speaker For Sale

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New F Cut Guitars
New F Cut Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Semi Acoustic Guitar New
Semi Acoustic Guitar New

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New Electric Guitars 🎸
New Electric Guitars 🎸

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,900

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar
Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Power amps
Power amps

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL Sound Setup For DJ
JBL Sound Setup For DJ

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 425,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft EFX
Soundcraft EFX

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Electric guitar
Electric guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Violin
Violin

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Box guitar
Box guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar amp
Guitar amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!