දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant Items
Restaurant Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 985,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - IMPACK DRILL
IMPACK DRILL

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,700

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - ELECTRIC MIXER
ELECTRIC MIXER

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - ELECTRIC DRILL
ELECTRIC DRILL

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,900

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 675,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot Water Systems 75 L
Hot Water Systems 75 L

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant Items
Restaurant Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - Amano Roof
Amano Roof

කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Bakery Oven
Bakery Oven

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Dongcheng Rotary Hammer
Dongcheng Rotary Hammer

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,900

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - PRESSURE WASHER
PRESSURE WASHER

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Angle Grinder
Angle Grinder

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Retop 180i LGBT Dc Welding Plant
Retop 180i LGBT Dc Welding Plant

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - 100 A/C bus route permit
100 A/C bus route permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 450,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Printing Machine CJ 3000 II
Digital Printing Machine CJ 3000 II

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 585,000

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - Treated & Dried Rubberwood (DRY CUT)
Treated & Dried Rubberwood (DRY CUT)

කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 97

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Brand new OPEL Embroidery machine
Brand new OPEL Embroidery machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Panel Water Heating Systems
Solar Panel Water Heating Systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Single phase generator
Single phase generator

කළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 50,000

දින 16
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කළුතර - Cotton Crepe Bandage
Cotton Crepe Bandage

කළුතර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 110

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Battery Charger
Digital Battery Charger

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,750

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Chisel Set
Chisel Set

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!