දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Sheet Shearing Machine
Sheet Shearing Machine

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Serving Cupboard
Food Serving Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 48,000

දින 1
Need Small Milling Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Water heating systems
Water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 110,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - All in one packing machine 50g - 1Kg
All in one packing machine 50g - 1Kg

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 945,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - DULUX WALL FILLER
DULUX WALL FILLER

සාමාජිකයාකළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Bakery Items
Bakery Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Rice Milling Machine
Rice Milling Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - cool room
cool room

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Wood working machine
Wood working machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Grinding mill machine (Chili)
Grinding mill machine (Chili)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - CNC router wood 8'x4'
CNC router wood 8'x4'

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 17
Route Permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,500,000

දින 17
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කළුතර - PRINTING
PRINTING

කළුතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Padlock machine
Padlock machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - hot water systems
hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 120,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Robin Rammer
Robin Rammer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - hot water systems
hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 140,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - hot water systems
hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - hot water systems
hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 110,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Thala Karali yanthraya
Thala Karali yanthraya

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - SORK Offset machine
SORK Offset machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!