දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Buffet set
Buffet set

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Grinding machine (one shot)
Grinding machine (one shot)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Overlock Machine
Overlock Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 48,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Coconut oil machine
Coconut oil machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe machine, jermam.
Lathe machine, jermam.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - AIRMAN PDS70S
AIRMAN PDS70S

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Mushroom Bagging machine
Mushroom Bagging machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Cool Room
Cool Room

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Laser Engraving Machine
Laser Engraving Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!