දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Sheet Shearing Machine
Sheet Shearing Machine

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Serving Cupboard
Food Serving Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 48,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - All in one packing machine 50g - 1Kg
All in one packing machine 50g - 1Kg

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 945,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Bakery Items
Bakery Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Rice Milling Machine
Rice Milling Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - cool room
cool room

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Wood working machine
Wood working machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Grinding mill machine (Chili)
Grinding mill machine (Chili)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - CNC router wood 8'x4'
CNC router wood 8'x4'

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Padlock machine
Padlock machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Robin Rammer
Robin Rammer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Thala Karali yanthraya
Thala Karali yanthraya

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - SORK Offset machine
SORK Offset machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - රබර් මිල් යන්ත්‍ර
රබර් මිල් යන්ත්‍ර

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Heidelberg kord Offset printing machine
Heidelberg kord Offset printing machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 48
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Compactor (wacker)
Compactor (wacker)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 53
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Manual Sheet Bending Machine
Manual Sheet Bending Machine

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Sheet Shearing Machine
Sheet Shearing Machine

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Block gal machine
Block gal machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - වාහන සේවා ස්ථානයකට අවශ්‍ය උපකරණ
වාහන සේවා ස්ථානයකට අවශ්‍ය උපකරණ

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 220

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!