දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant Items / Equipment
Restaurant Items / Equipment

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Grinding machine (one shot)
Grinding machine (one shot)

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurants Kitchen Equipment
Restaurants Kitchen Equipment

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Overlock Machine
Overlock Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 48,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Coconut oil machine
Coconut oil machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe machine, jermam.
Lathe machine, jermam.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Paper cutter machine
Paper cutter machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hotel Items
Hotel Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Planer Machine
Planer Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machines
Juki Machines

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 8 feet Sheet Bending Machine
8 feet Sheet Bending Machine

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Boiler .....
Boiler .....

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Mikasa MTX-70 wacker machine
Mikasa MTX-70 wacker machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Concrete machine
Concrete machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Tyre shop full item
Tyre shop full item

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 380,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Construction Equipment
Construction Equipment

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - AIRMAN PDS70S
AIRMAN PDS70S

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Mushroom Bagging machine
Mushroom Bagging machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kitchen Equipment, Restaurent Equipment
Kitchen Equipment, Restaurent Equipment

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Bakery items
Bakery items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant Items / Equipment
Restaurant Items / Equipment

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Food Warmer
Food Warmer

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!