දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - ELECTRIC MIXER
ELECTRIC MIXER

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000

විනාඩි 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - ELECTRIC DRILL
ELECTRIC DRILL

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,900

විනාඩි 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 675,000

පැය 1 යි
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Automatic Washer,Filler Capper Machine
Automatic Washer,Filler Capper Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Pet Bottle Blowing Machine
Pet Bottle Blowing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant Items
Restaurant Items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Bakery Oven
Bakery Oven

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Dongcheng Rotary Hammer
Dongcheng Rotary Hammer

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,900

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - PRESSURE WASHER
PRESSURE WASHER

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Angle Grinder
Angle Grinder

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Retop 180i LGBT Dc Welding Plant
Retop 180i LGBT Dc Welding Plant

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hot Cupboard
Hot Cupboard

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Printing Machine CJ 3000 II
Digital Printing Machine CJ 3000 II

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 585,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Brand new OPEL Embroidery machine
Brand new OPEL Embroidery machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Digital Battery Charger
Digital Battery Charger

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,750

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Chisel Set
Chisel Set

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Tool Punch 21 Pockets
Tool Punch 21 Pockets

සාමාජිකයාකළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,900

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Smocking Machine
Smocking Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Container
Container

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Soya Ice Cream Machine සෝයා අයිස් ක්‍රීම් මැෂිම
Soya Ice Cream Machine සෝයා අයිස් ක්‍රීම් මැෂිම

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Yamato Brother Machine
Juki Yamato Brother Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 280,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe turning tool holder with wrenche.
Lathe turning tool holder with wrenche.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - කෑම කඩයකට අවශය බඩු විකිණීමට තිබේ
කෑම කඩයකට අවශය බඩු විකිණීමට තිබේ

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 410,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Air Compressor - Man
Air Compressor - Man

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Air Compressor Pds125 S
Air Compressor Pds125 S

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!