දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kitchen Items set
Kitchen Items set

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Display Fridge
Display Fridge

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Embroider Machine
Embroider Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe matching jermam.
Lathe matching jermam.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Block gal machine - hydraulic
Block gal machine - hydraulic

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy
Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Yarn dye machine
Yarn dye machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Complete gas cylinders
Complete gas cylinders

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,500

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Ice creem machine
Ice creem machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Neon Plant, Tubes, Electrodes ect
Neon Plant, Tubes, Electrodes ect

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki machines for sale
Juki machines for sale

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kansai special swing machine
Kansai special swing machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Molld & Patent balapathraya
Molld & Patent balapathraya

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - One 150W Laser cutter tube
One 150W Laser cutter tube

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Plastic Mould machine
Plastic Mould machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - WOOD MAC MACHINE
WOOD MAC MACHINE

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Container Unloading Ramp For Sale
Container Unloading Ramp For Sale

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Restaurant items
Restaurant items

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kotthu Cutler ( කොත්තු රොටි කපන මැසිම )
Kotthu Cutler ( කොත්තු රොටි කපන මැසිම )

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,500

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Resaw Machine
Resaw Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Gas bakery oven
Gas bakery oven

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kord Offset Printing Machine
Kord Offset Printing Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Wacker
Wacker

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!