දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉංගිරිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land Sale Ingiriya
Land Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Ingiriya
Land for Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Ingiriya
Land For Sale In Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in ingiriya
Land for sale in ingiriya

5.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale near Handapangoda area
House for sale near Handapangoda area

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය හල්වතුර ඉඩම්
ඉංගිරිය හල්වතුර ඉඩම්

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Ingiriya
Land for Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya
Land for Sale in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,890,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Ingiriya
Land for Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කළුතර - වටිනා ඉඩම් - ඉංගිරියෙන්
වටිනා ඉඩම් - ඉංගිරියෙන්

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,202,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya - Halwathura Land
Ingiriya - Halwathura Land

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in ingiriya
Land for sale in ingiriya

11.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කළුතර - INGIRIYA ඉඩම
INGIRIYA ඉඩම

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land for Sale
Ingiriya Land for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කළුතර - ඉඩම් විකිණීම ඉංගිරිය
ඉඩම් විකිණීම ඉංගිරිය

328.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 21,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Ingiriya
House For Sale in Ingiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 18,000,000

දින 13
නිවාස-කළුතර - House for sale Ingiriya
House for sale Ingiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 14
ඉඩම්-කළුතර - Rubber Land For Sale In Kuruwita
Rubber Land For Sale In Kuruwita

1.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,800,000 අක්කරයකට

දින 14
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 අක්කරයකට

දින 14
ඉඩම්-කළුතර - Land in INGIRIYA
Land in INGIRIYA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Ingiriya
Land for Sale Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale Ingiriya
Land for sale Ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale in - Ingiriya
Land For Sale in - Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,008,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!