දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉංගිරිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

34.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 68,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Ingiriya
Land for Sale - Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 48.40p ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - ඉංගිරිය
48.40p ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - ඉංගිරිය

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කළුතර - මනරම් පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් | ඉංගිරිය
මනරම් පරිසරයක පිහිටි ඉඩමක් | ඉංගිරිය

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 7,260,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය ට ළඟ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
ඉංගිරිය ට ළඟ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya
Land for Sale in Ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට
ඉංගිරිය නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 87,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Ingiriya
Land for Sale in Ingiriya

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land for sale
Ingiriya Land for sale

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Poruwadanda
Land for sale in Poruwadanda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරිය නිවසක් සෑදීමට සුදුසු ඉඩමක් -
ඉංගිරිය නිවසක් සෑදීමට සුදුසු ඉඩමක් -

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කළුතර - INGIRIYA LAND | 48.4P
INGIRIYA LAND | 48.4P

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya for Sale
Land in Ingiriya for Sale

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,087,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කළුතර - පදිංචියට ඉඩමක් | Ingiriya
පදිංචියට ඉඩමක් | Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,087,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,030,400 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya for Sale
Land in Ingiriya for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya
Land for sale in Ingiriya

15.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කළුතර - Attractive Land in Ingiriya
Attractive Land in Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියට ළඟින් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
ඉංගිරියට ළඟින් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 102,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කළුතර - දර්ශණීය පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් | Ingiriya
දර්ශණීය පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් | Ingiriya

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Restaurant for Sale near Ingiriya
Restaurant for Sale near Ingiriya

4,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 20
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land for Sale
Ingiriya Land for Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,008,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Ingiriya
Land for Sale - Ingiriya

2.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!