දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ඉබ්බාගමුව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කුරුණෑගල - The House for Sale Ibbagamuwa
The House for Sale Ibbagamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale - Ibbagamuwa
Land Sale - Ibbagamuwa

16.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale Kubukgete
Land for Sale Kubukgete

75.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 260,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale Ibbagamuwa
House For Sale Ibbagamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 5
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kubukgete Ibbagamuwa
Land for sale in Kubukgete Ibbagamuwa

81.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale Gokarella
House for Sale Gokarella

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,200,000

දින 7
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA
LAND FOR SALE IN MELSIRIPURA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 49,500 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Ibbagamuwa
Land for sale Ibbagamuwa

31.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 127,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

320.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Ibbagamuwa
Land for sale - Ibbagamuwa

28.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Residencial Land in Ibbagamuwa
Residencial Land in Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 29
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Commercial Land Doraweruwa
Commercial Land Doraweruwa

9.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 30
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Ibbagamuwa
Land for sale - Ibbagamuwa

16.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop area to rent ibbagamuwa
Shop area to rent ibbagamuwa

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 17,500 මසකට

දින 34
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in ibbagamuwa.
Land for sale in ibbagamuwa.

1,080.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale-Ibbagamuwa
Land for sale-Ibbagamuwa

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Ibbagamuwa - Madagalla Rd Rabe
Land in Ibbagamuwa - Madagalla Rd Rabe

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 37
නිවාස-කුරුණෑගල - House Sale in Ibbagamuwa
House Sale in Ibbagamuwa

කාමර: 9, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 26,500,000

දින 37
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Rent In Ibbagamuwa
House For Rent In Ibbagamuwa

කාමර: 9, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 37
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbagamuwa
Land for sale in Ibbagamuwa

15.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 40
ඉඩම්-කුරුණෑගල - ඉඩමක් සමග අලුත් නිවසක් කුරුණෑගල
ඉඩමක් සමග අලුත් නිවසක් කුරුණෑගල

17.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 43
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with a House for sale
Land with a House for sale

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - For sale in Hotel Kurunegala.
For sale in Hotel Kurunegala.

11,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

දින 48
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale-Ibbagamuwa
House for sale-Ibbagamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,500,000

දින 51
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Ibbangamuwa
Land for sale in Ibbangamuwa

24.2 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!