දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy s4 bord
Samsung Galaxy s4 bord

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Galaxy S9 plus transparent fordable flip case
Galaxy S9 plus transparent fordable flip case

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Original Battery
Samsung Galaxy S3 Original Battery

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3. Original.Parts.
Samsung Galaxy S3. Original.Parts.

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Original Board.
Samsung Galaxy S3 Original Board.

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,700

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Innoio cube smart beam projector
Innoio cube smart beam projector

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 28,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huwei nova 3i aluminum transfrand back cover
Huwei nova 3i aluminum transfrand back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Motherboard
Samsung Galaxy Note4 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 12,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3 Motherboard
Samsung Galaxy Note3 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note1 Original Battery
Samsung Galaxy Note1 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Sky Vega Iron2 Original Display
Sky Vega Iron2 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 12,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note2 Original Display
Samsung Galaxy Note2 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,900

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note2 Motherboard
Samsung Galaxy Note2 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Original Battery
Samsung Galaxy Note4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G3 Original Battery
LG G3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Mega Original Battery
Samsung Galaxy Mega Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G4 Original Battery
LG G4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S4 Original Battery
Samsung Galaxy S4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S2(LTE) Original Battery
Samsung Galaxy S2(LTE) Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3 Original Battery
Samsung Galaxy Note3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note2 Original Battery
Samsung Galaxy Note2 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Original Battery
Samsung Galaxy S3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G4 Original Display
LG G4 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Original Display
Samsung Galaxy Note4 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Nokia 7 Plus Tempered Glass
Nokia 7 Plus Tempered Glass

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!