දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound for rent
Sound for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound for rent
Sound for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Vision Mixer with Wireless CAM
Video Vision Mixer with Wireless CAM

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event photography
Event photography

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Decorations - Sale
Wedding Decorations - Sale

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 27
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent With Wireless HD Camera
Projector Rent With Wireless HD Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Concert/ පෙර පාසල් උත්සව Video
Concert/ පෙර පාසල් උත්සව Video

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Camera Rent With Cameramen
Video Camera Rent With Cameramen

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Musical Band Entertainers
Wedding Musical Band Entertainers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - House Party DJ Music
House Party DJ Music

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 32
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - ALL EVENT PHOTOGRAPHY
ALL EVENT PHOTOGRAPHY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Party Full HD Videography
Birthday Party Full HD Videography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dj Music for All Events
Dj Music for All Events

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector For Rent Events
Multimedia Projector For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 37
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Wall With Live Video Feed Recording
LED Wall With Live Video Feed Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 37
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 3 Piece Musical Band For Weddings DJS
3 Piece Musical Band For Weddings DJS

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sounds & Lighting Package For Concert
Sounds & Lighting Package For Concert

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Live Streaming Setup For Rent
Video Live Streaming Setup For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Videography Full HD
Wedding Videography Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music For Weddings & Parties
DJ Music For Weddings & Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Events Video Recording
Events Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors For Rent Wedding Day
Projectors For Rent Wedding Day

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 38
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 3 Camera Video With LED Wall
3 Camera Video With LED Wall

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 120,000

දින 39
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Vision Mixer / Video Switcher For Rent
Vision Mixer / Video Switcher For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 39
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Phantom 4 pro Drone for RENT
Phantom 4 pro Drone for RENT

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!