දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Musical Band
Musical Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Musical Band
Musical Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Music & DJ For Weddings/ Parties
Live Music & DJ For Weddings/ Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Musical Band For Weddings
Live Musical Band For Weddings

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Home Coming Full HD Video Recording
Home Coming Full HD Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Single DAY Wedding Video Recording
Single DAY Wedding Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HD Video Mixer Renting With Operator
HD Video Mixer Renting With Operator

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Cake Orders for Awrudu Season
Cake Orders for Awrudu Season

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Full HD Video Wedding/ Events
Full HD Video Wedding/ Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Live With Wireless Cameras
Projector Live With Wireless Cameras

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wireless Video With Vision Mixer
Wireless Video With Vision Mixer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJI Phantom 3 Drone Rent Facebook Live
DJI Phantom 3 Drone Rent Facebook Live

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Video Recording Live Feed
Event Video Recording Live Feed

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Wall Live Video Vision Mixing
LED Wall Live Video Vision Mixing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,500

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Live Streaming Setup for Rent
Video Live Streaming Setup for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Vision Mixer / Video Switcher For Rent
Vision Mixer / Video Switcher For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Mixers For Rent With Camera
Video Mixers For Rent With Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music For Weddings
DJ Music For Weddings

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HD Projectors For Rent Weddings
HD Projectors For Rent Weddings

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Video Full HD Blu RAY
Wedding Video Full HD Blu RAY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Cameras For Rent
Video Cameras For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Live Videography Musical Shows
Live Videography Musical Shows

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 40,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Heavenly Rich Wedding Cake
Heavenly Rich Wedding Cake

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 70

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Photography/ Story Album
Wedding Photography/ Story Album

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 35,000

දින 44
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - wedding and Birth day cakes
wedding and Birth day cakes

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!