මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

සීදුව හිදී උපකාරක පන්ති සහ අමතර ඉගැන්වීම්

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි