දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දිවුලපිටිය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya
Land for sale in Divulapitiya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Maradagahamula
Land Sale in Maradagahamula

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 8 Acre Land at Marandagahamula
8 Acre Land at Marandagahamula

8.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Divulapitiya
Land For Sale Divulapitiya

55.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Divulapitiya
Land For Sale In Divulapitiya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Coconut land for sale- divulaoitiya
Coconut land for sale- divulaoitiya

85.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Gampaha - A5 Road- Waraadala
Land In Gampaha - A5 Road- Waraadala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 3
Land need for buy

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - ඉඩම සහිත නිවස දිවුලපිටිය
ඉඩම සහිත නිවස දිවුලපිටිය

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Divulapitiya
House for sale in Divulapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for Sale in "Giriulla"
Valuable Land for Sale in "Giriulla"

50.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම් මිල දී ගැනීමට අවශ්යයි

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Divulapitiya
House For Sale - Divulapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,300,000

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in divulapitiya
Land for sale in divulapitiya

64.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for in Divulapitiya Lot 112
Land for in Divulapitiya Lot 112

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 58,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for in Divulapitiya Lot 92
Land for in Divulapitiya Lot 92

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 59,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - දිවූලපිටියෙන් පදිංචියට සුපිරිඉඩමක්‌.L-2
දිවූලපිටියෙන් පදිංචියට සුපිරිඉඩමක්‌.L-2

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with half house in Banduragoda
Land with half house in Banduragoda

27.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Divulapitiya Lot 204
Land in Divulapitiya Lot 204

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya Lot 186
Land for sale in Divulapitiya Lot 186

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Divulapitiya Lot 153
Land for sale in Divulapitiya Lot 153

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 57,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Divulapitiya Lot 150
Land in Divulapitiya Lot 150

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 57,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for in Divulapitiya Lot 122
Land for in Divulapitiya Lot 122

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 59,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for in Divulapitiya Lot 96
Land for in Divulapitiya Lot 96

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 59,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for in Divulapitiya Lot 86
Land for in Divulapitiya Lot 86

15.9 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Divulapitiya
Land for Sale in Divulapitiya

335.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!