දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Spoken English with Grammar
Spoken English with Grammar

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - 3DS MAX
3DS MAX

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 13,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Structure Course
Revit Structure Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 26
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP Course
Revit MEP Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 26
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CISCO CCNA R&S 200-125 at CISLANKA
CISCO CCNA R&S 200-125 at CISLANKA

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,500

දින 28
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 28
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - WordPress Course
WordPress Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - IELTS
IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project & Primavera Course
Ms Project & Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Maths assignment help
Maths assignment help

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 44
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketchup
Google Sketchup

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma Networking Course
Diploma Networking Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 51
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Game Development / Technology
Game Development / Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 22,500

දින 51
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MS Project 2016 - Management Course
MS Project 2016 - Management Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

දින 52
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Excel & Macros
Advanced Excel & Macros

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

දින 52
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Sage Accounting Course
Sage Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!