වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Spoken English with Grammar
Spoken English with Grammar

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting Course
Advanced Computerized Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Structure
Revit Structure

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 20
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP
Revit MEP

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 21
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture
Revit Architecture

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 22
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - WordPress Course
WordPress Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 27
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Facebook Marketing
Facebook Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 28
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 32,000

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering
Software Engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 40
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketchup
Google Sketchup

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 41
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 41
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 41
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 41
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY
GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 22,500

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma Networking Course
Diploma Networking Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MS Project 2016- Management Course
MS Project 2016- Management Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Excel & Macros
Advanced Excel & Macros

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Sage Accounting Course
Sage Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - PHP FrameWork
PHP FrameWork

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 52
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Office 2016 Course
Ms Office 2016 Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,250

දින 53
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Engineering Course
Web Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!