වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA
CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,500

දින 15
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP
Revit MEP

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 25
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 13,000

දින 28
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Word Press Course
Word Press Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Digital Marketing
Digital Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL
Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,800

දින 31
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,750

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad (2018) 2D / 3D Course
Auto Cad (2018) 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,250

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,750

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - SPSS Course
SPSS Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 45
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketch Up Course
Google Sketch Up Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advance Excel Training (Macro Level)
Advance Excel Training (Macro Level)

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

දින 48
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Computer Networking Course
Computer Networking Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 48
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Sage Accounting Course
Sage Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 50
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Peach Tree Course
Peach Tree Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 50
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Solid Works Course
Solid Works Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!