දැන්විම් 1,735 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉඩකඩම්

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 B/R Seaview Apt with GYM Colombo 06
2 B/R Seaview Apt with GYM Colombo 06

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,900 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Room City View Apartment(AS005-37)
3 Room City View Apartment(AS005-37)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

විනාඩි 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment(AS001-37) - Col 06
Apartment(AS001-37) - Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

විනාඩි 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Studio Apartment(AS002-37)-Col 6
1 Room Studio Apartment(AS002-37)-Col 6

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

විනාඩි 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Beautiful 2BR apart-Colombo 6
Beautiful 2BR apart-Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

විනාඩි 28
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment 3BR-Colombo 6
Apartment 3BR-Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

විනාඩි 40
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Colombo 6 (1090 B/1)
House for Rent in Colombo 6 (1090 B/1)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

විනාඩි 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office for Rent in Colombo 6 (1090 B)
Office for Rent in Colombo 6 (1090 B)

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 60,000 මසකට

විනාඩි 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Semi luxury room for rent - Colombo 05
Semi luxury room for rent - Colombo 05

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 47,000 මසකට

පැය 1 යි
මහල් නිවාස-කොළඹ - Room Unfurnished Apratment(APT025)Col 6
Room Unfurnished Apratment(APT025)Col 6

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 85,000 මසකට

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment(APT024)-Col 6
2 Room Furnished Apartment(APT024)-Col 6

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 75,000 මසකට

පැය 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury_ in 3BR - Colombo 6
Luxury_ in 3BR - Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,250 රාත්‍රියකට

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Apartment(APT017) COLOMBO 06
2 Room Apartment(APT017) COLOMBO 06

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000 මසකට

පැය 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - ""**NO.7.5 Luxury in 2BR Colombo-6
""**NO.7.5 Luxury in 2BR Colombo-6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

පැය 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury++TPC+ in 3BR Colombo-6
Luxury++TPC+ in 3BR Colombo-6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,200 රාත්‍රියකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Luxury for two bed room apartment
Luxury for two bed room apartment

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Apartment For Rent(APT018)
3 Room Apartment For Rent(APT018)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment(APT013) Col 6
2 Room Furnished Apartment(APT013) Col 6

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 75,000 මසකට

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Colombo 06 [AS09]
Luxury Apartments in Colombo 06 [AS09]

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,100,000

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col6
Apartment for rent in Col6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

පැය 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Three BR-Apartment -Col- 6
Three BR-Apartment -Col- 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

පැය 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col6(AS005-36)
Apartment for rent in Col6(AS005-36)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Studio Apartment(AS002-36)Col 6
1 Room Studio Apartment(AS002-36)Col 6

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment(AS001-36) - Col 06
Apartment(AS001-36) - Col 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3BR apartment short term rentPP8-Col 6
3BR apartment short term rentPP8-Col 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,499 රාත්‍රියකට

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!