දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Repairing
Iphone Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repairing, Installing & Maintenance
Repairing, Installing & Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridges & Refrigerators
Fridges & Refrigerators

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LG Lcd Display Replace
LG Lcd Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 100

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 7 and Plus Display Replace
I Phone 7 and Plus Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 107

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 6 & Plus Display Replace
I Phone 6 & Plus Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv nxt hd videocon D2h connection
Dishtv nxt hd videocon D2h connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,899

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Service Repair & Upgrades
Laptop Service Repair & Upgrades

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repairing, Installing & Maintenance
Repairing, Installing & Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Repairing
Iphone Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Service And Repairs Maintenance
Laptop Service And Repairs Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repair All Apple Devices
Repair All Apple Devices

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Factory Unlock and R-Sim
IPhone Factory Unlock and R-Sim

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dth Recharge Videocon Sun Dishtv
Dth Recharge Videocon Sun Dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung Account Unlocking
Samsung Account Unlocking

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect Videocon D2h New Connection
Sundirect Videocon D2h New Connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,000

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Service Your Laptop
Service Your Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 35
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect Videocon Dishtv 1year
Sundirect Videocon Dishtv 1year

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,300

දින 37
Ac Repairs Installation & Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 37
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobile phone touch and display replacement
Mobile phone touch and display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 37
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Pad 6th Gen (2018/2017) Touch Replacement
I Pad 6th Gen (2018/2017) Touch Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 37
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mac Book Keyboard Replacement
Mac Book Keyboard Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 41
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repairs & Service
Laptop Repairs & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Gaming Laptop Service
Gaming Laptop Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 46
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon sd box 1year pack
Videocon sd box 1year pack

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - FiXar for All Your Repair and Cleaning Needs
FiXar for All Your Repair and Cleaning Needs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 50
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Pad Repair
I Pad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!