දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Wall & Flooring - Tile Cleaning
Wall & Flooring - Tile Cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair Service
AC Repair Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair
DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Offer Recharge videocon sun dishtv
DTH Offer Recharge videocon sun dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 249

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - All Apple iPhone Display Replacement
All Apple iPhone Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone X water damage fix
iPhone X water damage fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 4 & 4s Display fix
IPhone 4 & 4s Display fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 8 Repairing
I Phone 8 Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSEMAIDS
HOUSEMAIDS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair
Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - SMALL OFFICE NETWORK MAINTAINING
SMALL OFFICE NETWORK MAINTAINING

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Charging port replace
iPhone Charging port replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair and service
A/C Repair and service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone and All Apple Repair
iPhone and All Apple Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sun Dish TV Videocon Connection Recharge
Sun Dish TV Videocon Connection Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 7 Plus back camera replace
IPhone 7 Plus back camera replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Camera Glass Replace
IPhone Camera Glass Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone GPS not working fix
IPhone GPS not working fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5s Cracked screen replacement
iPhone 5s Cracked screen replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Connection & Recharge
Dishtv Videocon Connection & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 35
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 5s Searching repairing
IPhone 5s Searching repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC repair and installation
AC repair and installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 51
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Commercial Cleaning Services
Commercial Cleaning Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 51
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Regal maintenance and home appliances
Regal maintenance and home appliances

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 53
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DishTV Videocon Cheap Recharge Repairs
DishTV Videocon Cheap Recharge Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 150

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!