දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone X Repairs & Fixing
I Phone X Repairs & Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac riper and service
Ac riper and service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone X Repairs & Fixing
I Phone X Repairs & Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv videocon Dth Service
Dishtv videocon Dth Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,350

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone iTunes error fix & Repair
iPhone iTunes error fix & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 & Plus Display replacement
iPhone 7 & Plus Display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WE CAN FIX IPAD
WE CAN FIX IPAD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Elder’s Home
Elder’s Home

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 60,000

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 8 Plus Back Glass Replacement
IPhone 8 Plus Back Glass Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 8 Repairing
I Phone 8 Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Water Damaged Repair
IPhone Water Damaged Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector Repair Center
Multimedia Projector Repair Center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5s Cracked screen replacement
iPhone 5s Cracked screen replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Watch Display Replace
Apple Watch Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 37
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Repair
IPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 39
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Commercial Cleaning Services
Commercial Cleaning Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 39
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPod 5 Display Replace
IPod 5 Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad 12.9 Display Replace & Repairs
iPad 12.9 Display Replace & Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone display replacement
IPhone display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 6 Battery draining issues repair
I Phone 6 Battery draining issues repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad Touch / Display Replace
iPad Touch / Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Not charging fix
iPhone 7 Not charging fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Battery Replace
IPhone Battery Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 44
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac riper and service
Ac riper and service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 49
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobile Phone Display Screen
Mobile Phone Display Screen

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 51
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv nxt hd & videocon
Dishtv nxt hd & videocon

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 55
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon hd receiver d2h dth
Videocon hd receiver d2h dth

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!