දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair Service
AC Repair Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair
DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Offer Recharge videocon sun dishtv
DTH Offer Recharge videocon sun dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 249

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Call Us for Renovations
Call Us for Renovations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙනත් සේවා-කොළඹ - SWORN TRANSLATION / TYPING
SWORN TRANSLATION / TYPING

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - All Apple iPhone Display Replacement
All Apple iPhone Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone X water damage fix
iPhone X water damage fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 4 & 4s Display fix
IPhone 4 & 4s Display fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 8 Repairing
I Phone 8 Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - பெயிண்டிங் சேவை
பெயிண்டிங் சேவை

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSEMAIDS
HOUSEMAIDS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
වෙනත් සේවා-කොළඹ - MacBook Air / Pro Battery Replacement
MacBook Air / Pro Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 12
සංචාරක සේවා-කොළඹ - Free Power Bank for every Ticket
Free Power Bank for every Ticket

සාමාජිකයාකොළඹ, සංචාරක සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair
Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Construction
Construction

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - SMALL OFFICE NETWORK MAINTAINING
SMALL OFFICE NETWORK MAINTAINING

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 15
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - RENOVATION & REFURBISHMENT
RENOVATION & REFURBISHMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Charging port replace
iPhone Charging port replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair and service
A/C Repair and service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Foil Balloon Theme or Event
Foil Balloon Theme or Event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 100

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 16" Happy Birthday Foil Balloons
16" Happy Birthday Foil Balloons

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 16" Foil Letters - Gold and Silver
16" Foil Letters - Gold and Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 200

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 32" Foil Number Balloons
32" Foil Number Balloons

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 300

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Balloon Arches for Events
Balloon Arches for Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Balloon Pillars and Columns
Balloon Pillars and Columns

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 900

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!