දැන්විම් 428 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 40 perch land sale in Colombo 04
40 perch land sale in Colombo 04

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for Short Let Colombo 4
Apartment for Short Let Colombo 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 4
Apartment in Colombo 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

පැය 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS007-132)
Apartment for rent in Col4(AS007-132)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS006-134)
Apartment for rent in Col4(AS006-134)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Ground Floor 2 Room Apartment(AS008-134)Col4
Ground Floor 2 Room Apartment(AS008-134)Col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Studio Apartment(AS009-134) - Colombo 4
1 Room Studio Apartment(AS009-134) - Colombo 4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment (AS007-134)Col4
2 Room Furnished Apartment (AS007-134)Col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 8
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS009-132)
Apartment for rent in Col4(AS009-132)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS008-132)
Apartment for rent in Col4(AS008-132)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Penthouse Apartment(AS006-132) - Colombo 4
1 Room Penthouse Apartment(AS006-132) - Colombo 4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

පැය 9
ඉඩම්-කොළඹ - 180 Perch Land Sale at Bambalapitiya
180 Perch Land Sale at Bambalapitiya

180.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 16
ඉඩම්-කොළඹ - Colombo 4 Land for Sale | LL540
Colombo 4 Land for Sale | LL540

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment - Col 4
Apartment - Col 4

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 110,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR APARTMENT RENT GALE COL 04
2 BR APARTMENT RENT GALE COL 04

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 125,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Br Apartment for Rent Col 04
3 Br Apartment for Rent Col 04

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 125,000 මසකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Bambalapitiya
Apartment for sale in Bambalapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment (AS007-130) - Colombo 4
2 Room Furnished Apartment (AS007-130) - Colombo 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Penthouse Apartment(AS006-131)Col 4
1 Room Penthouse Apartment(AS006-131)Col 4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS008-130)
Apartment for rent in Col4(AS008-130)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Studio Apartment(AS009-126) - Colombo 04
1 Room Studio Apartment(AS009-126) - Colombo 04

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 2
Wanted Appartment to buy

කොළඹ, මහල් නිවාස

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS008-125)
Apartment for rent in Col4(AS008-125)

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 2 Room Furnished Apartment (AS007-125)Col4
2 Room Furnished Apartment (AS007-125)Col4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,500 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 1 Room Penthouse Apartment(AS006-125)Col4
1 Room Penthouse Apartment(AS006-125)Col4

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,500 රාත්‍රියකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Home on The Beach. Colombo -4
Home on The Beach. Colombo -4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,800,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Apartment for rent in Col4(AS009-122)
Apartment for rent in Col4(AS009-122)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!