දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6s display replacement
Iphone 6s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 plus display replacement
Iphone 7 plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 24,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5s display replacement
Iphone 5s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair
Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 display replacement
Iphone 7 display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 18,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone X display replacement
IPhone X display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 59,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ipad 1.2.3.4 touch replacement
Ipad 1.2.3.4 touch replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,800

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s display replacement
IPhone 6s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TROUBLESHOOT MAINTAIN LAPTOP REPAIR
TROUBLESHOOT MAINTAIN LAPTOP REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 38
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook Pro / Air repair
Macbook Pro / Air repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 42
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Laptop repair
Professional Laptop repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Service and Repair
AC Service and Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 51
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ONE SHOT LAPTOP REPAIR
ONE SHOT LAPTOP REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 55
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop repair hinge
Laptop repair hinge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 55
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair full service
Laptop Repair full service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 55
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair macbook
Laptop Repair macbook

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 55
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair Unity plaza.
Laptop Repair Unity plaza.

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 59
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 plus battery replacement
Iphone 7 plus battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6s battery replacement
Iphone 6s battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 battery replacement
Iphone 6 battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6s plus display replacement
Iphone 6s plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 15,000

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 plus display replacement
Iphone 6 plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5c display replacement
iPhone 5c display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 85
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s display replacement
Iphone 5 & 5s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 85

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!