දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung Galaxy Battery Replacement
Samsung Galaxy Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ALL at your door steps
ALL at your door steps

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 / 5S Battery Change
iPhone 5 / 5S Battery Change

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,200

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPad Touch / Display Replacement
IPad Touch / Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iPad Battery Replacement
Apple iPad Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HTC Display Replacement
HTC Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung S8 | Plus Display Replace
Samsung S8 | Plus Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 38,000

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung Galaxy Display Replacement
Samsung Galaxy Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J Series Display Replace
Samsung J Series Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Battery Replacement
iPhone 7 Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Battery Replacement iPhone 6 6S Plus
Battery Replacement iPhone 6 6S Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6 / 6S Battery Replacement
iPhone 6 / 6S Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,600

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Plus Display Replacement
iPhone 7 Plus Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Display Replacement
iPhone 7 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6S Display Replacement
iPhone 6S Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6 Display Replacement
iPhone 6 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 / 5S Display Replacement
iPhone 5 / 5S Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repairs
Computer Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Home Office Visited
Home Office Visited

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Maintenance
Computer Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 21

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!