දැන්විම් 253 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ඉඩකඩම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Relax on | rooms in Colombo 03
Relax on | rooms in Colombo 03

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment in Colombo 03
Spacious apartment in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment urgent sale in Col 3
Luxury Apartment urgent sale in Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,500,000

නිවාස-කොළඹ - House For Rent in Colombo 03
House For Rent in Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment With Pool(AR0981)
3 Bedroom Apartment With Pool(AR0981)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

පැය 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apt (AR0980)col3
3 Bedroom Luxury Apt (AR0980)col3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,500 රාත්‍රියකට

පැය 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment With Pool(AR0965)
3 Bedroom Apartment With Pool(AR0965)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

පැය 13
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apt(AR0964)col3
3 Bedroom Luxury Apt(AR0964)col3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

පැය 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Spacious apartment in Colombo 03
Spacious apartment in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment rent in Colombo 3
New Apartment rent in Colombo 3

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 150,000 මසකට

පැය 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Furnished Apartment @ Col 3
Furnished Apartment @ Col 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 270,000 මසකට

පැය 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Colombo 03
Luxury Apartments in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 325,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment (AR0935) Col 03
3 Bedroom Apartment (AR0935) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Furnished Apt(AR0934) Col 03
3 Bedroom Furnished Apt(AR0934) Col 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment rent in monarch col3
Luxury apartment rent in monarch col3

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 320,000 මසකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment With Pool(AR0915)
3 Bedroom Apartment With Pool(AR0915)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apartment(AR0914) Col
3 Bedroom Luxury Apartment(AR0914) Col

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Rooms| in Colombo 03
Rooms| in Colombo 03

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - Comfortable rooms in kollupitiya
Comfortable rooms in kollupitiya

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment With Pool(AR0886)
3 Bedroom Apartment With Pool(AR0886)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,000 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apartment (AR0885)
3 Bedroom Luxury Apartment (AR0885)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Building for Rent in Colombo 3
Office Building for Rent in Colombo 3

5,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 675,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Meda Welikada Road
House For Sale Meda Welikada Road

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 140,000,000

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - 3 BR Apartment in Colpetty
3 BR Apartment in Colpetty

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,999 රාත්‍රියකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for rent in Colombo 3
Building for rent in Colombo 3

17,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 3,500,000 මසකට

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 03
Apartment for sale in Colombo 03

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 80,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for rent in colombo 3 (1035B)
Apartment for rent in colombo 3 (1035B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 150,000 මසකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!