விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது

சமையலறை பொருட்கள் மொனராகலை நகரம்ல் விற்பனைக்கு

விளம்பரங்கள் எதுவுமில்லை!