වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පෙළ පොත්

A/L Chemistry,Physics,Biology

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 30

දින 3
පෙළ පොත්-ගම්පහ - English And Maths text books
English And Maths text books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 4
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Text books
Cambridge Text books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 400

දින 11
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Spoken english books and DVD 5
Spoken english books and DVD 5

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,800

දින 11
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Text Books
Cambridge Text Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 4,500

දින 12
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Chemistry Book
Cambridge Chemistry Book

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,500

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Brittanica Illustrated Science Library
Brittanica Illustrated Science Library

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 45,000

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel AS Textbooks
Edexcel AS Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Tricolore French Cambridge O/L Textbooks
Tricolore French Cambridge O/L Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge IGCSE Mathematics Textbook
Cambridge IGCSE Mathematics Textbook

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel textbooks for half rate
Edexcel textbooks for half rate

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,650

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level Science Textbooks
Cambridge O Level Science Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level English Textbooks
Cambridge O Level English Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 19
පෙළ පොත්-ගම්පහ - French (Tricolore total 2)
French (Tricolore total 2)

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 20
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Barron's SAT Subject Test Chemistry
Barron's SAT Subject Test Chemistry

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 20
පෙළ පොත්-ගම්පහ - IELTS ACADEMIC
IELTS ACADEMIC

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 20
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Physics
Physics

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 4,500

දින 24
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Purana anuradhapuaraya old book
Purana anuradhapuaraya old book

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 35,000

දින 25
පෙළ පොත්-ගම්පහ - MEDICAL SCIENCE BOOKS
MEDICAL SCIENCE BOOKS

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 35,000

දින 25
පෙළ පොත්-ගම්පහ - A/L Local syllabus
A/L Local syllabus

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 27
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Maths & other
Maths & other

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1

දින 29
පෙළ පොත්-ගම්පහ - London syllabus
London syllabus

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 29
Dictionary Of The English Language

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 30
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Textbooks
Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 32
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Maths A/L book
Maths A/L book

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!