වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Floor Paint
Floor Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - 3/4 Metal Abc Q.Dust Sackca
3/4 Metal Abc Q.Dust Sackca

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,200

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Roofing Products
Tile Roofing Products

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks (Gadol)
Bricks (Gadol)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gypsum board 8×4×9mm
Gypsum board 8×4×9mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Wall & Gate Cladding
Wall & Gate Cladding

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 250

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Zinc Aluminium Flat Sheets
Zinc Aluminium Flat Sheets

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Half Curved Roofing
Half Curved Roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Half Curved Roofing Sheets
Half Curved Roofing Sheets

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 160

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Roofing
Tile Roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Roofing
Tile Roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roofing Products
Roofing Products

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 155

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Curved Roofing
Curved Roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 220

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roofing Products
Roofing Products

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 170

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Film coated plywood
Film coated plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - PLYWOOD
PLYWOOD

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,350

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Malaysian Kempas Timber
Malaysian Kempas Timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 195

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheet 0.4mm
Amano Roofing Sheet 0.4mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 188

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Jack wood
Jack wood

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 115

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gypsum Board 8×4×9mm
Gypsum Board 8×4×9mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Butterfly White
Butterfly White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 340

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Iron Bar
Iron Bar

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,800,000

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sand ..
Sand ..

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - C-purlins
C-purlins

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 195

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - අනුරාදපුර ගඩොල් තොග මිලට ( වන්නිය ගඩොල්)
අනුරාදපුර ගඩොල් තොග මිලට ( වන්නිය ගඩොල්)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 23

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!