වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Abc Metal
Abc Metal

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roof Profile Sheets
Roof Profile Sheets

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 135

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 630

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Manual weight balance
Manual weight balance

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - PLYWOOD SHEET
PLYWOOD SHEET

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 650

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,610

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Enamel Paint
Dulux Enamel Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,049

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Woodguard
Dulux Woodguard

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,350

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Pentalite
Dulux Pentalite

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paints
Water Proofing Paints

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,090

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Multilac Water Proofing Sealer
Multilac Water Proofing Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 520

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Floor Tiles
Floor Tiles

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gutters and Accessories
Gutters and Accessories

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 150

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Quarry Dust for washing plants
Quarry Dust for washing plants

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - High density fibre cement board
High density fibre cement board

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Rafters
Rafters

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Used GI Sheets (2300 Sheets)
Used GI Sheets (2300 Sheets)

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 640,000

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks
Bricks

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 21

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Maty Gadol.. ( Bricks )
Maty Gadol.. ( Bricks )

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Red Soil -
Red Soil -

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,000

දින 27
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Hardware stock
Hardware stock

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000,000

දින 28
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - White
Tile Adhesive - White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile Adhesive - Grey
Tile Adhesive - Grey

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Tile OnTile Adhesive
Tile OnTile Adhesive

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,250

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Skim Coat
Skim Coat

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!