වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Malaysian Timber
Malaysian Timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 230

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්
Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Soil for sale in Colombo
Soil for sale in Colombo

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 750

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Pine Wood Timbers
Pine Wood Timbers

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.35mm
Amano Roofing Sheets 0.35mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 157

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.40mm
Amano Roofing Sheets 0.40mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 194

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.30mm
Amano Roofing Sheets 0.30mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 137

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - RED SOIL FOR SALE
RED SOIL FOR SALE

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Nippolac Ultra Brilliant white
Nippolac Ultra Brilliant white

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - JAT PAINT
JAT PAINT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks
Bricks

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Maco Tile Motar
Maco Tile Motar

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Nippolac Ultra Brilliant White
Nippolac Ultra Brilliant White

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,610

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Single Jursey Fabric
Single Jursey Fabric

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 750

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cotten Check
Cotten Check

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 195

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cotten Check Fabric
Cotten Check Fabric

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 175

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Single Jursey Stripe 01
Single Jursey Stripe 01

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - ITY Plain Printed vavishiya
ITY Plain Printed vavishiya

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - PVC STRIP CURTAIN
PVC STRIP CURTAIN

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - GYPSUM BOARD
GYPSUM BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gypsum board 8×4×9mm
Gypsum board 8×4×9mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,550

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sand for sale
Sand for sale

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!