දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - LED Bulb 13W
LED Bulb 13W

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 130

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Electric Scale
Electric Scale

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Wall Light Lamps
Wall Light Lamps

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,400

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - LED BULB 18W
LED BULB 18W

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 160

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Toshiba Photocopy machine
Toshiba Photocopy machine

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - WiFi Camera
WiFi Camera

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - ලයිසන් කල තරාදි
ලයිසන් කල තරාදි

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,300

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - 4CH CCTV camera system [Hikvision ]
4CH CCTV camera system [Hikvision ]

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - 4CH CCTV camera system (HIKVISION )
4CH CCTV camera system (HIKVISION )

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - 4CH CCTV camera system (HIKVISION)
4CH CCTV camera system (HIKVISION)

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - WiFi Camera
WiFi Camera

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Photocopy Machine
Photocopy Machine

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Treadmill
Treadmill

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 115,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Balnce
Balnce

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Deep freezer
Deep freezer

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Water Wheel
Water Wheel

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Multi meter YX-9205A
Multi meter YX-9205A

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Yax Xun852d+ Series Hot Air Station
Yax Xun852d+ Series Hot Air Station

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-රත්නපුර - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

රත්නපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!