දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Transformer and fan coil winder
Transformer and fan coil winder

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (Ulu) - උළු
Roofing Tiles (Ulu) - උළු

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 36

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Transformer and fan coil winder
Transformer and fan coil winder

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Block Gal Machine (Cement)
Block Gal Machine (Cement)

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Bakery Dugg Sheeter
Bakery Dugg Sheeter

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Bakery Floor Mixer
Bakery Floor Mixer

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vacker machine
Vacker machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Silent Generator
Silent Generator

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 4,800,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - BBQ machine
BBQ machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Kohubath Blending machine
Kohubath Blending machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Induction Motor
Induction Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vibrator Motor Single Phase Brand New
Vibrator Motor Single Phase Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

දින 21
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - 2.2Kw Generator
2.2Kw Generator

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 35,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor
Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 22
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - AVR Generator
AVR Generator

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,000

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - ගඩොල් (දංකොටුව)
ගඩොල් (දංකොටුව)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 23
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Nippon Sharyo Generator
Nippon Sharyo Generator

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,500,000

දින 29
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Restaurant License
Restaurant License

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 30,000,000

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Diasco expeller Coconut oil Machine
Diasco expeller Coconut oil Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vibrator Motor 3 Phase Brand New
Vibrator Motor 3 Phase Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 37,000

දින 38
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (Ulu) - උළු
Roofing Tiles (Ulu) - උළු

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 36

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen
Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor
Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Convayor Motor
Convayor Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,500

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Three Phase
Gear Motor Three Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!