දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Conveyor Motor
Conveyor Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Blower Motor
Reconditioned Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 38,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Generator (Mitsubishi PG-85)
Generator (Mitsubishi PG-85)

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 275,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 40 hp Brand new three phase motor
40 hp Brand new three phase motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase Brand New 40 hp
Three Phase Brand New 40 hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 209,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 34,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5 hp Reconditioned Three Phase Motor
5 hp Reconditioned Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 24,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Wire Lug Tool
Wire Lug Tool

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 20 Hp Three Phase Motor
20 Hp Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 82,500

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - 60kva sound proof Generator
60kva sound proof Generator

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 1.5 hp Vibrator Motor Brand New
1.5 hp Vibrator Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Vibrator Motor 1 Hp
Brand New Vibrator Motor 1 Hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vibrator Motor Brand New
Vibrator Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 3 hp Brand New Vibrator Motor
3 hp Brand New Vibrator Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Cement Block Machine (Block Gal Machine)
Cement Block Machine (Block Gal Machine)

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roman Roof Tiles (උළු)
Roman Roof Tiles (උළු)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 75

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor Reconditioned
Blower Motor Reconditioned

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Vibrator Motor
Reconditioned Vibrator Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Pipe thread cutter machine
Pipe thread cutter machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 22
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Brush less Generator AVR
Brush less Generator AVR

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,500

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Motor Three Phase
Brand New Motor Three Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 168,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Vibrator Motor
Brand New Vibrator Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase 20hp Brand New Motor
Three Phase 20hp Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 108,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,500

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 HP MOTOR single phase
7.5 HP MOTOR single phase

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!