දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing tiles (ulu)
Roofing tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three phase Brand New Motor
Three phase Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 123,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Blower Motor
Reconditioned Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 38,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Jack Timber (කොස් ලී)
Jack Timber (කොස් ලී)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 380

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing tiles (ulu)
Roofing tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - 22 Kva Genaretor
22 Kva Genaretor

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 670,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - ටයිගර් වන් තෙල් සිදින මැෂිම
ටයිගර් වන් තෙල් සිදින මැෂිම

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 1.5hp Single Phase Motor
1.5hp Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Single Phase Motor Brand New
Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 26,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Lethe Machine
Lethe Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Shaper Machine
Shaper Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Winrich Ice Cream Machine
Winrich Ice Cream Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Reducer
Gear Reducer

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,500

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Metal crusher
Metal crusher

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 40 hp Brand new three phase motor
40 hp Brand new three phase motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase Brand New 40 hp
Three Phase Brand New 40 hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 209,500

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Heidelberg gto 52 printing machine
Heidelberg gto 52 printing machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,495,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 34,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5 hp Reconditioned Three Phase Motor
5 hp Reconditioned Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 24,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Wire Lug Tool
Wire Lug Tool

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 20 Hp Three Phase Motor
20 Hp Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 82,500

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase Motor Open Type
Three Phase Motor Open Type

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Meiden Hoist
Meiden Hoist

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 200L Air Compressor
200L Air Compressor

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor
Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Motor Three Phase
Reconditioned Motor Three Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!