දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (ulu)
Roofing Tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 35

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Brush less Generator AVR
Brush less Generator AVR

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Three Phase Motor
Brand New Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 104,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Motor Three Phase
Brand New Motor Three Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 170,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Vibrator Motor
Brand New Vibrator Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase 20hp Brand New Motor
Three Phase 20hp Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Metal Crusher
Metal Crusher

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 54,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (ulu)
Roofing Tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 35

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (උළු)
Roofing Tiles (උළු)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 40

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Laminate Machine New A3
Laminate Machine New A3

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Motor Three Phase 30 hp
Reconditioned Motor Three Phase 30 hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 105,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor
7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 36,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase Motor Brand New
Three Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,500

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Platform Scale
Platform Scale

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol (bricks)
Gadol (bricks)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Rice Steamer Cart - 8 Tray
Rice Steamer Cart - 8 Tray

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Potato peeler machine
Potato peeler machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 101,671

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Four Burner with Oven
Commercial Four Burner with Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Deep Fryer
Commercial Deep Fryer

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,235

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Mixture Machine
Food Mixture Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 111,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Dough Sheeter Machine
Dough Sheeter Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Gas Oven
Commercial Gas Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 104,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Brush less Generator AVR
Brush less Generator AVR

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,000

දින 20
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Nipon Sharyo 90 Kva Generator
Nipon Sharyo 90 Kva Generator

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,575,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!