දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase 20hp Brand New Motor
Three Phase 20hp Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 108,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Bread Slicer
Bread Slicer

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - AIRMAN 600 HIDROLIC COM..
AIRMAN 600 HIDROLIC COM..

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,225,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,500

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Cashew Cutting Machine
Cashew Cutting Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - JUKI Single Needle
JUKI Single Needle

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Motor Three Phase 30 hp
Reconditioned Motor Three Phase 30 hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor
7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Brand New Single Phase Motor
5hp Brand New Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 39,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Industrial Rice Steamer Cart
Industrial Rice Steamer Cart

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Potato peeler machine
Potato peeler machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 101,671

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Four Burner with Oven
Commercial Four Burner with Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Deep Fryer
Commercial Deep Fryer

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,235

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Mixture Machine
Food Mixture Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 111,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Dough Sheeter Machine
Dough Sheeter Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 574,650

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Gas Oven
Commercial Gas Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 104,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Industrial Dishwasher Machine
Industrial Dishwasher Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 15 hp Three Phase Brand New
15 hp Three Phase Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 73,500

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 3hp Single Phase Motor
3hp Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 26,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 3 hp Brand New Three Phase Motor
3 hp Brand New Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 23,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Block gal machine
Block gal machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 43,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Flour Mixing Machine
Flour Mixing Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Conveyor Motor
Conveyor Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New 1hp
Gear Motor Brand New 1hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 37,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!