දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Block Gal Machine (Cement)
Block Gal Machine (Cement)

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Bakery Dugg Sheeter
Bakery Dugg Sheeter

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Bakery Floor Mixer
Bakery Floor Mixer

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vacker machine
Vacker machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - BBQ machine
BBQ machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Kohubath Blending machine
Kohubath Blending machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Induction Motor
Induction Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vibrator Motor Single Phase Brand New
Vibrator Motor Single Phase Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor
Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Diasco expeller Coconut oil Machine
Diasco expeller Coconut oil Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Vibrator Motor 3 Phase Brand New
Vibrator Motor 3 Phase Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 37,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen
Food Trailer-Movable Cafe-Truck Kitchen

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Blower Motor
Blower Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Convayor Motor
Convayor Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,500

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Three Phase
Gear Motor Three Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three Phase Gear Motor
Three Phase Gear Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 49,250

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 40 Hp Low rpm Motor
40 Hp Low rpm Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 199,500

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Single Phase Motor
Single Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,000

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5.5 Hp Electric Motor
5.5 Hp Electric Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 31,000

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 1.5 Hp Three Phase Motor
1.5 Hp Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Japan Drill Machine
Japan Drill Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Mill Drill Machine
Mill Drill Machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 59
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Meiden Hoist
Meiden Hoist

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!