දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Cement Block Machine (Block Gal Machine)
Cement Block Machine (Block Gal Machine)

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Three Phase Brand New Motor
5hp Three Phase Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Liquid packing machine
Liquid packing machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

පැය 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Single Phase Motor Brand New
7.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,500

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 HP MOTOR single phase
7.5 HP MOTOR single phase

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Cool Room
Cool Room

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Reconditioned Motor Three Phase 30 hp
Reconditioned Motor Three Phase 30 hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor
7.5 hp Three Phase Reconditioned Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Single Phase Vibrator Motor Brand New
Single Phase Vibrator Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Chips cutter machine
Chips cutter machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 1.5 hp Single Phase Motor Brand New
1.5 hp Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 5hp Three Phase Brand New Motor
5hp Three Phase Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,500

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 50 hp Reconditioner Motor 3 Phase
50 hp Reconditioner Motor 3 Phase

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 3 hp phase motor Reconditioned
3 hp phase motor Reconditioned

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Induction Motor
Induction Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Cutting Wheel
Cutting Wheel

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 1.5 hp Three Phase Gear Motor Brand New
1.5 hp Three Phase Gear Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New
Gear Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Conveyor Motor
Conveyor Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Gear Motor Brand New 1hp
Gear Motor Brand New 1hp

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 37,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Single Phase Motor Brand New
Single Phase Motor Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 21,500

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Brand New Three Phase Motor
Brand New Three Phase Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 49,500

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Three phase Brand New Motor
Three phase Brand New Motor

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 123,500

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - WATER FILTER
WATER FILTER

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Lathe Machine JFMT 640 X 1000
Lathe Machine JFMT 640 X 1000

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Wire Lug Tool
Wire Lug Tool

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,500

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - WOOD CUTTING BAND SAW MACHINE
WOOD CUTTING BAND SAW MACHINE

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,250,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!