දැන්විම් 849 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 1993-1997 TOYOTA AE100 JDM HEADLIGHT
1993-1997 TOYOTA AE100 JDM HEADLIGHT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan D22 suspension set
Nissan D22 suspension set

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Isuzu NPR Tail Gate
Isuzu NPR Tail Gate

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

විනාඩි 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan Navara Cab Tub
Nissan Navara Cab Tub

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 160,000

විනාඩි 19
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Volkswagen Beetle Complete engine
Volkswagen Beetle Complete engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 350,000

විනාඩි 35
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan Skyline RB20 engine
Nissan Skyline RB20 engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 135,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 1983 Mercedes Benz W126 Petrol Engine
1983 Mercedes Benz W126 Petrol Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 120,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 1994 Isuzu NPR 4HF1 engine
1994 Isuzu NPR 4HF1 engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 500,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Ford Carburetor Engine
Ford Carburetor Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 100,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mitsubishi Pajero 4m41 Diesel Engine
Mitsubishi Pajero 4m41 Diesel Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 750,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mitsubishi Lancer Ck2 Engine
Mitsubishi Lancer Ck2 Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 145,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota Hilux Revo Cab Tub
Toyota Hilux Revo Cab Tub

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 475,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota 2L Turbo Engine Head
Toyota 2L Turbo Engine Head

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Ford Laser BJ Engine
Ford Laser BJ Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 165,000

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mitsubishi Lancer ES Engine
Mitsubishi Lancer ES Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 160,000

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Honda Jazz Engine
Honda Jazz Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 150,000

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Car Dash Camera
Car Dash Camera

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Van Seat Set
Van Seat Set

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

පැය 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan Vanette R2 Engine
Nissan Vanette R2 Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 240,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Hornet tyres japan 190/180
Hornet tyres japan 190/180

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - MTX Audio Thunder 5500 With Amplifier
MTX Audio Thunder 5500 With Amplifier

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - SubWoofers
SubWoofers

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - DUNLOP 155/ 70 R 13, 755
DUNLOP 155/ 70 R 13, 755

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 28,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 2002 Honda Jazz F/R Doors
2002 Honda Jazz F/R Doors

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 78,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Auto Jig (Car Aligner)
Auto Jig (Car Aligner)

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,000,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota CR42 Side Mirrors
Toyota CR42 Side Mirrors

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - GPS Vehicle Monitoring & Tracking
GPS Vehicle Monitoring & Tracking

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!