වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 903 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - CR42 Noah full interior kit
CR42 Noah full interior kit

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 295,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Car side mirrors
Car side mirrors

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

පැය 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu trooper prats
Isuzu trooper prats

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 210,000

පැය 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Starter motor Dolphine
Starter motor Dolphine

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

පැය 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - AC compressor
AC compressor

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

පැය 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Tata body
Tata body

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mahendra boleri thattu
Mahendra boleri thattu

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 63,000

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mitsubishi pajero Body parts
Mitsubishi pajero Body parts

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 470,000

පැය 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter shell
Mitsubishi Canter shell

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

පැය 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mono shock repair
Mono shock repair

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

පැය 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - gas shock absober
gas shock absober

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Prius Spoiler
Prius Spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 21,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan front seat
Japan front seat

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - JACK FOR BED
JACK FOR BED

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kr42 cr42 Noah flat bodykit
Kr42 cr42 Noah flat bodykit

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Cr 42 kr42 Noah front buffer
Cr 42 kr42 Noah front buffer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 43,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan
Caravan

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Brand New Chrome Alloy Wheels
Brand New Chrome Alloy Wheels

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Toyota passo ac compressor
Toyota passo ac compressor

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Toyota passo radiator
Toyota passo radiator

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - 16" Alloy Wheel
16" Alloy Wheel

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Y11 Grill (Shell)
Y11 Grill (Shell)

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,750

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Nissan Y11 Head Light (HID)
Nissan Y11 Head Light (HID)

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Nissan Y11 Steering Coloumn
Nissan Y11 Steering Coloumn

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - SUZUKI EVERY DA17/64 FOOT BOARD
SUZUKI EVERY DA17/64 FOOT BOARD

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - SUZUKI EVERY DA64 TEEK PANEL
SUZUKI EVERY DA64 TEEK PANEL

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!