වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 940 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Alloy wheels with tyres-Inch 15
Alloy wheels with tyres-Inch 15

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - kr42 cr42 Noah frount buffer
kr42 cr42 Noah frount buffer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Prado Face Convertion
Prado Face Convertion

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 350,000

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Smart Key & shell Housing
Smart Key & shell Housing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,400

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - maximo thattuwak
maximo thattuwak

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 80,000

පැය 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - shock absorber repair
shock absorber repair

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,200

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Dio Beat Silencer
Dio Beat Silencer

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

පැය 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Hino Bus Body-Cut Glass
Hino Bus Body-Cut Glass

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Hino Bus Body-Fit Glass
Hino Bus Body-Fit Glass

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,400,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Rosa Bus Front Cut
Rosa Bus Front Cut

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 300,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Rosa Bus Back Cut
Rosa Bus Back Cut

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Alloy wheels with tyres-Inch 17-Japan
Alloy wheels with tyres-Inch 17-Japan

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 100,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan Alloy wheels with tyres-Inch 15
Japan Alloy wheels with tyres-Inch 15

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Alloy wheels with tyres-Inch 15
Alloy wheels with tyres-Inch 15

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 65,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan Alloy wheels with tyres-Inch 17
Japan Alloy wheels with tyres-Inch 17

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

පැය 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - excavator parts
excavator parts

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - ටයර්&ඇලොවිල්
ටයර්&ඇලොවිල්

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Silencer
Silencer

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Isuzu C240 Engine & Gear box
Isuzu C240 Engine & Gear box

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Mitsubishi 4D56 Allternator
Mitsubishi 4D56 Allternator

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Toyota Aqua AC Condenser
Toyota Aqua AC Condenser

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Cr 26 original seat
Cr 26 original seat

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - 44S AC condenser
44S AC condenser

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - 44S FZ shell lights
44S FZ shell lights

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 52,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - 55S Stingray inner cover
55S Stingray inner cover

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - 55S FZ brackette lights between
55S FZ brackette lights between

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!