වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 6,130 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - MERCEDES-BENZ W 210 WINDSCREEN
MERCEDES-BENZ W 210 WINDSCREEN

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Dolphin dicky shocks
Dolphin dicky shocks

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - BARREL SUB WOOFERS
BARREL SUB WOOFERS

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,500

විනාඩි 19
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - FLAG POLE
FLAG POLE

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

විනාඩි 19
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - USB CHARGER
USB CHARGER

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 850

විනාඩි 20
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - VEHICLE SPOT LIGHT
VEHICLE SPOT LIGHT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,200

විනාඩි 21
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - SAMURAI BELT
SAMURAI BELT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

විනාඩි 24
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - FM ANTENNA
FM ANTENNA

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,200

විනාඩි 25
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - DOOR GUARDS
DOOR GUARDS

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 650

විනාඩි 25
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - BRAKE LIGHT
BRAKE LIGHT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,200

විනාඩි 34
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - VEHICLE CONSOLE BOX
VEHICLE CONSOLE BOX

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,500

විනාඩි 38
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Vehicle USB FAN
Vehicle USB FAN

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

විනාඩි 41
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - VEHICLE STICKER
VEHICLE STICKER

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,200

විනාඩි 42
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - LAND CRUISER V8 WELCOME LIGHT
LAND CRUISER V8 WELCOME LIGHT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

විනාඩි 43
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota Corolla AE81/80 Head Lights
Toyota Corolla AE81/80 Head Lights

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 24,000

විනාඩි 45
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mercedes Benz MB100/140 Engine
Mercedes Benz MB100/140 Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 400,000

විනාඩි 49
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 1994 Honda Accord Head Lights
1994 Honda Accord Head Lights

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mitsubishi Carburetor
Mitsubishi Carburetor

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mercedes benz C220
Mercedes benz C220

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 210,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - BMW 520i Engine
BMW 520i Engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 90,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - HONDA GP2 FRONT BUFFER BODY KIT
HONDA GP2 FRONT BUFFER BODY KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - SUZUKI KEI HEAD LAMP
SUZUKI KEI HEAD LAMP

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - NISSAN TIIDA HEADLAMP -NORMAL
NISSAN TIIDA HEADLAMP -NORMAL

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - SUZUKI HT51 HEAD LAMP
SUZUKI HT51 HEAD LAMP

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,500

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - NISSAN FN15 HEAD LAMP -NORMAL
NISSAN FN15 HEAD LAMP -NORMAL

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

පැය 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Hilux vigo dashboard
Hilux vigo dashboard

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - CANTER TURBO UNITE-FUSO
CANTER TURBO UNITE-FUSO

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!